Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de lust om te geven afneemt. Zoo zou het ook op dit gebied gaan. Ook is het verlangen van N.-Brabant niet raadzaam voor rechte kennis van adspiranten voor de Kas. Bovendien, gaat het niet goed? Is van verandering verbetering te wachten? Spreker ziet het niet in. — Ter aanbeveling van het voorstel wordt gezegd: het komt uit de zwakste Provincie, die geene jongelingen kan zenden. Bij het algemeen maken der Kas zou zij de mogelijkheid hiertoe verkrijgen. De Kerk is een, en exclusief zijn komt dus niet te pas. N.-Holland nam eens de proef om uit de gebeele Kerk een tweetal op te roepen en 't voldeed goed. Alle twee zijn nu candidaten.

Van andere zijde wordt aan N.-Brabant de raad gegeven om zich met Gelderland, Utrecht of een andere kleine Provincie te vereenigen. Dan behoeft het niet stil te zitten. N.-Brabant was vroeger vereenigd met Zeeland. Later rukte het zich los en doet nu niets. Laat het weder beginnen. De Synode staat er buiten. ï ak>8

N.-Brabant verklaart met het gehoorde tevreden te zijn.

Art. 240.

De Provincie Friesland heeft nog een voorstel, dat wel in den lastbrief, niet op de Agenda staat en verzoekt dat het behandeld worde. Het luidt:

De Synode verklare de beteekenis van de alinea „gesteund door de Provinciale Deputaten" in art. 34 der Synode Utrecht.

Friesland vraagt: staan de Provinciale Deputaten boven de Classis, zoodat zij recht van veto hebben, of staan zij gelijk met de Classis-leden. Wat beteekent het woord gesteund?

De Synode antwoordt: de Provinciale Deputaten worden als leden, die stemmen, aangemerkt. Zij staan gelijk met de leden der Classis. Gesteund beteekent bijgestaan.

Art. 241.

De Voorzitter vraagt: Is de rekening der Synodale Commissie al nagezien? Ja, antwoordt de Commissie voor het nazien der rekening, de rekening is nagezien en in orde bevonden. De vorige rekening sloot met een batig saldo van 0.97 V«. Deze met een nadeelig saldo van f 400.00.

Art. 242.

Zeeland heeft nog eene vraag over het stemrecht van gecensureerden. Vervalt dit stemrecht bij den eersten of bij den tweeden trap van censuur?

Er wordt door een lid der Synode geantwoord: de zaak staat in ons Grondreglement, in het gewijzigd artikel twee: „Stemgerechtigd zijn alle manslidmaten, die belijdenis gedaan hebben

Sluiten