Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nadat het door de gemeenten bij besluit der meerderheid (art. 7) is goedgekeurd. Van dit besluit wordt door den kerkeraad aan de Synodale Commissie schriftelijk kennis gegeven en door beiden in hunne Notulen aanteekening gehouden. Na kennisgeving aan de Regeering — volgens de wet van 10 Sept. 1853 (Staatsb.ad N°. 102) — alzoo uitgevaardigd.

De vraag van een der leden: moet een en ander niet notariëel geschieden? wordt ontkennend beantwoord.

Abt. 258.

Zal het Reglement dadelijk ter overweging gezonden worden aan de gemeenten? Die vraag wordt nu besproken.

De meerderheid der Commissie wil terstond uitvoering geven aan hetgeen reeds te Dordt 1879 werd besloten. De minderheid — één lid slechts — wil nog uitstellen, wil eerst een en ander nog eens goed onder de oogen zien. Er zijn toch bezwaren, zegt ze, en 't is noodig die te hooren. Bezwaren tegen het Reglement in 't algemeen en tegen enkele artikelen hi 't bijzonder.

a. Tegen het Reglement in 't algemeen. Wordt dit Reglement aangenomen, dan komt bij de kerkelijke, geestelijke banden een nieuwe, een finantiëele band. Door de finantiëele eenheid worden de gemeenten verbonden gehouden en dit kan aanleiding geven, dat de finantiëele band de andere banden overvleugele. Wjj zijn bang voor hiërarchie in de toekomst. De kerkbesturen kunnen bij aanname van dit Reglement de hand leggen op de kerkehjke goederen. Aan de andere zijde vreezen wij ook weer voor separatisme. Een deel der gemeente kan, als er geen Reglement is, met de goederen gaan strijken, zooals te Rjjssen gebleken is. Wat weegt nu het zwaarste? Er bestaat 'bij ons eene neiging om de macht te concentreeren. In Schotland handelt men evenals het Reglement bepaalt. Maar daar worden de kerken gebouwd uit algemeene fondsen. Voor de klip van separatisme is te vreézen, maar wij zgn banger voor de klip der hiërarchie. Wij willen de macht laten bij de individueele gemeenten.

b. Tegen enkele 'artikelen in 't bijzonder. Er zgn uitdrukkingen in 't Reglement, die naar hiërarchie rieken. In art. een b. v. staat: Elke gemeente der Chr. Geref. Kerk als zoodanig door het bevoegd kerkbestuur naar de vigeerende kerkorde erkend, is eigenares harer goederen in fondsen. Op het eenmaal ingenomen standpunt kan het niet anders. Maar de autonomie der gemeente loopt gevaar. De gemeenten der Nederd. Herv. Kerk zijn gebonden door den finantiëelen band. Het Classicaal bestuur legt de hand op de goederen der gemeente, die zich losmaakt uit het kerkverband. — Om een en ander adviseert de minderheid aan de Synode om zich niet; te haasten, maar informatiën in te winnen bjj deskundigen, of het

Sluiten