Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage I.

Aan

,de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, vergaderd te Rotterdam den 18den Augustus 1885 en volgende dagen.

Hoog Eerwaarde Vergadering!

Met een gevoel van ootmoedigen dank aan „Israëls God die krachten gaf," staat Uwe Commissie gereed, om U mede te deelen wat sedert de laatste Synode hare hand vond om te doen.

Allereerst werd zij geroepen, om kennis te nemen van een schrijven van den Breeden Kerkeraad der Gemeente Rotterdam d.d. 23 Augustus 1882, waarin wordt medegedeeld, dat de bestaande Gemeenten te Rotterdam, bekend als afdeeling Hovenierslaan, Raampoortslaan en Goudsche Singel, in den avond van den 16 Augustus 1882 met bijna eenparige stemmen der manslidmaten tot ééne Gemeente zijn vereenigd, onder den naam van Christelijke Gereformeerde Gemeente te Rotterdam.

Van de Belgische Zendingskerk ontvingen we een schrijven, waarin kennis werd gegeven, dat een der leeraren dier Kerk eene geheel andere opvatting van het Christendom voorstond dan hij vroeger had, en door genoemde Kerk tot hiertoe erkend werd.

Dientengevolge zoude er eene buitengewone Synode te Brussel worden belegd, tot bijwoning waarvan een lid der Synodale Commissie onzer Kerk werd uitgenoodigd.

De Commissie meende in deze ernstige aangelegenheid niet beter te kunnen doen, dan onzen oudsten docent S. van Velzen te verzoeken derwaarts te gaan en de Belgische broeders met zijn raad en advies bjj te staan.

Met de meeste bereidwilligheid heeft Z.Eerw. aan dat verzoek voldaan en bp) een schrijven, dd. 9 November 1882, van deze vergadering het volgende gerapporteerd:

ï*

Sluiten