Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eigene kerkgebouwen hebben. De gebouwen, waarvan zij gebruik maken, zijn particulier eigendom, en worden aan de gemeente verhuurd.

Het voorstel is na eenige discussie met algemeene stemmen aangenomen. Door den Heer Pressenssé van Parijs was het in sterke bewoordingen afgekeurd. Door mij was het, zooveel ik vermocht, ondersteund. Nadat de uitslag gebleken was, heeft de President mij namens de Synode hare ingenomenheid en erkentelijkheid betuigd voor mijne tegenwoordigheid en mijn advies; waarna de vergadering weldra geëindigd is.

Ziedaar, waarde Broeders, een beknopt verslag van hetgeen ik ten gevolge van uw verzoek heb bijgewoond.

De uwe in den Heere,

S. VAN VELZEN.

In de maand October 1882 ontvingen we „Handelingen van „de 8e Algemeene Synodale Vergadering samengesteld uit al „de Gereformeerde. Gemeenten van Zuid-Afrika vergaderd te „Pretoria, van den 10den tot den 248ten April 1882."

Van den Heer I. H. C. Israël, vroeger zeven jaren als Zendeling der Duitsche Evangelische Kerk werkzaam op het eiland Nias in Hoog Toba op Sumatra, maar wegens ziekte zjjner vrouw gerepatrieerd, en toen te 's Gravenhage woonachtig, ontvingen we een schrijven van Maart 1883.

ZEerw. verklaart daarin, dat hij wenscht zich voortaan in dienst te begeven van de Inwendige Zending, en wel in gemeenschap met de broeders leeraren der Christelijke Gereformeerde Kerk.

Hij vraagt te dien einde van de Syn. Comm. vingerwijzing hoe daartoe te kunnen komen.

Hierop hebben wij geantwoord, dat onze Kerk in zoodanig geval nog niet heeft voorzien, en de bepalingen in Hoofdstuk V, A, 2 van onze Algemeene Bepalingen niet op hem van toepassing zijn. '

Naar ons oordeel moest hij beginnen met zich aan te sluiten aan onze Kerk, om ten behoorlijken tijde met overlegging van attesten aan het Collegie van Curatoren tot het ondergaan van een onderzoek zich te kunnen aanbieden.

Ingevolge de opdracht van de vorige Synode, zie art. 225 harer Handelingen, heeft de Syn. Oommissie van de heeren Gedelegeerden der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag de toestemming gevraagd tot het openbaar maken van de beide bestaande verslagen van eene samen-

Sluiten