Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vormen tot degelijke predikers van dat heerlijk Evangelie. Wg behoeven U niet te zeggen: die broeders hebben, onder biddend opzien tot den Heere der gemeente, zich die benoeming laten welgevallen; wij kunnen verder gaan en verklaren: z jj zgn reeds meer dan twee jaren aan onze School werkzaam, en met noesten vlijt en volharding wijden zij hunne jeugdige krachten en gaven om onze studenten tot hun heerlijk ambt voor te bereiden; en wat TJ zoowel als ons tot blijdschap en dankzegging zal verstrekken is dit: dat nu reeds de vruchten van hun onderwijs merkbaar zgn.

Daar zitten in het midden dier jeugdige broederen Docenten die grijze mannen en vaders, die langer dan dertig jaren aan onze School werkzaam waren. Zij hebben een merkwaardig verleden achter zich. Inzonderheid kan dat van u gezegd worden, Hoogeerw. vaders en broeders, S. van Velzen en A. Beummelkamp! Gij vergunt het ons wel, niet waar? dat wij ook op deze Synode een enkel woord tot TJ richten. Laat het dit zgn: Gij zgt óns zoo waard en wij hebben TJ hartelijk lief. Wij hebben aan TJ o zoo veel. Gij zijt onze eere en onze kroon! Geheel de Kerk voelde dat, toen zij met TJ ten vorigen jare haar vijftigjarig bestaan dankend en biddend mocht herdenken. Meer dan een halve eeuw waart Gij beiden als dienaren van het Evangelie werkzaam. Nog enkele maanden slechts en het is vjjftig jaren geleden, dat Gg door een Gode en Christus vijandig kerkbestuur van uwe ambten werdt ontzet. In weerwil van dien smaad, zijt Gij getrouw aan uwen lastbrief voortgegaan en wij behoeven TJ niet te zeggen, wat de Heere in dat tijdvak voor uwe oogen heeft gewrocht. Ziet rondom TJ. De gemeente Rotterdam, die deze vergadering zoo gastvrij en broederlijk heeft ontfangen, telt meer dan 4000 zielen. Zg heeft drie waardige dienaren van het Evangelie, die in evenzooveel goed ingerichte kerkgebouwen het Woord des levens verkondigen. De Provincie in wier midden we nu onze Synodale tente hebben opgeslagen telt zeventig gemeenten met een ledental van ongeveer 29,000.

Deze vergadering vertegenwoordigt eene Kerk, die ruim 150,000 zielen op hare lijst heeft staan. Eene Kerk, die een Theol. School bezit met zeven Docenten en een Leeraar in de Nederlandsche taal en aanverwante vakken; dit achttal geeft aan 79 studenten onderwijs om, onder den zegen des Heeren, deze jeugdige broeders te vormen tot degelijke Dienaren van het Woord onzes Gods. Eene Kerk, die door Gods genade verwaardigd wordt, zoowel aan den Jood als aan den Heiden het Evangelie te verkondigen. Eene Kerk, die op vele plaatsenhaar eigen scholen voor lager onderwijs bezit, en waarvan wij ten slotte mogèn laten hooren: al wat zij doet voor den Naam en zaak des Heeren mag en kan zij door eigen middelen bestrijden. Van niemand ontfangt zij eenige stoffelijke ondersteuning.

Als Gij dat alles, Eerw. grijsaards! in aanmerking neemt,

Sluiten