Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage III.

Hoog Eerwaarde Vergadering!

Wederom mogen we het voorrecht genieten, TJ een overzicht mede te deelen van den staat der Kas voor de Uitbreiding der Theologische School.

Dat verslag kan kort zjjn, wanneer wij ons slechts bepalen tot de gewone ontvangsten en uitgaven sedert de laatste Synode.

Met die gewone ontvangsten bedoelen we dan de ontvangene giften ineens en de jaarlnksche bijdragen, terwjjl we door gewone uitgaven vérstaan uitkeeringen of — wilt ge liever — voorschotten aan den penningmeester der Theologische School, aflossingen van uitgelote aandeelen der rentelooze leening en noodzakelijk gemaakte onkosten door onze Classicale Collectant-Correspondenten.

Wanneer wij die ontvangsten vergelijken met die, waarvan we op de vorige Synode verslag gaven, dan moeten wij al aanstonds beginnen met te zeggen: wjj zijn niet vooruitgegaan. -~

Toen hadden we aan jaarljjksche bijdragen f 7280,93. Nu slechts f 6113,52. Toen aan giften in eens f 675,62£. Nu slechts f 284,90. Dat is in alles op eens f 1558,51 minder.

Gelukkig dat onze uitgaven niet grooter waren. Tengevolge van extra-giften en legaten en de opbrengst van de zoogenaamde Jubilé-Collecte voor de Theologische School, behoefden we maar f 2700,— uit te keeren aan den Penningmeester der Theologische School.

Van de 13 uitgelote aandeelen in de rentelooze leening, werden er tot hiertoe nog maar 8 opgevraagd, zoodat we daarvoor voorloopig ook f 500 in kas hielden. Bjj die f 2700,—■ en f 800,— hebben we nu nog te voegen eene som van f 216,78 voor noodzakeljjk gemaakte onkosten voor inning en overmaking der gelden door de Classicale Collectant-Correspondenten en den Algemeenen Thesaurier, eenige zoogenaamde bureaukosten en dergelijke, zoodat onze gewone uitgaven bedragen de som van f 3716,78. Trekken we die som nu af van de ontvangene giften in eens en jaarljjksche bijdragen, die samen f 6398,42 beliepen, dan houden we een saldo van f 2681,64. Wanneer we dus die f 500,— voor die nog niet opgevraagde uitgelote aandeelen ook hadden moeten uitbetalen en de Penningmeester een paar duizend gulden nieer had gevraagd — wat toch gemakkelijk zoo had kunnen zpn — dan was er niets overgebleven.

Wat ge nu gehoord hebt, dat is zoowat een soort van een inleiding om al de belangstellenden duidelijk te maken: er moet

Sluiten