Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage TV.

Aan

de Eerwaarde Synode der Chr. Geref. Kerk te Rotterdam.

Eerwaarde en zeer geliefde Vaders en Broeders in den Heere Jezus Christus.

Sprak de Heere onze God tot Abraham: „Ik ben uw schild en loon, zeer groot"; ieder geloovige ondervindt tot op den huidigen dag, dat de Heere de beschermer en bewaker der Zijnen is, en dat Hij niet laat varen wat eens Zijne hand heeft begonnen.

Die hülpe van Abrahams God heeft ook uwe Commissie in ruime mate mogen ervaren, en zij mag het een Hebreër uit de Hebreën nazeggen: „Hulpe van God verkregen hebbende, staat zij tot op den huidigen dag!"

Groote dingen heeft zij, wel is waar, ook in de jongste drie jaren niet kunnen verrichten; maar kan toch ook in het kleine de hand des Heeren niet duidelijk worden opgemerkt? „Ziet, •dat volk zal alleen wonen, en het zal onder de Heidenen niet gerekend worden!" heeft Bileam de Zoon van Beor getuigd van hen, wier geestelijke belangen door uwe Commissie moeten worden behartigd; is het wonder, dat haar arbeid altijd een eigenaardige plaats inneemt onder de werkzaamheden, die op het gebied van Uit- en Inwendige Zending worden verricht?

Wij meenden dan ook niet beter te kunnen doen dan, lettende op de wenken, die ons een vorige maal waren gegeven, in allen eenvoud op den ingeslagen weg voort te gaan; met de stille hoop, dat Abrahams God den arbeid der liefde onder Abrahams zaad genadiglijk mocht zegenen.

Met die hoop bezield, zonden we onzen Colporteur-Bezoekbroeder naar Oost en West, naar Zuid en Noord van ons Vaderland uit, om zoowel voor als onder Israël te arbeiden, waarin de Heere boven bidden en denken gezegend heeft.

Zag hjj zich nu en dan soms bitter teleurgesteld, en moest hij maar al te dikwerf ervaren, dat de verharding nog niet van Israël is geweken, dat het deksel nog niet van zgn aangezicht weggenomen is, ook menige verrassing werd hem bereid.

Reeds de gedachte, dat hij in vele gemeenten met opene armen werd ontvangen en schier immer voor een talrijke en aandachtig luisterende schare de belangen van Gods oude volk in gebed en toespraak kon bepleiten, kon in den moeitevollen arbeid hem bemoedigen; maar ook heeft hij nu en dan menig belangrijk gesprek met Juda's bannelingen kunnen houden, gelijk

Sluiten