Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke belangen, op bekoorlijke wijze'«aai eene zijde zullen gebracht zijn; diene het volgende, dat de Eerwaarde Vergadering van de Gemeente alhier, met eenparige stemmen besloten heeft, uw verzoek niet te kunnen toestaan.

Na heilbede en groete namens de Eerwaarde Kerkvergadering van Rustenburg,

Uw Dienaar, (Get.) D. VAN DER HOFF, Predikant. Rustenburg, 10 Februari 1859.

Rustenburg, 10 Februarij 1859.

Aan den Eerwaarden Heer D. Postma.

Eerwaarde Heer!

Bij dezen breng ik ter uwer kennis, dat ik uw verzoek van 20 J anuari 1859 voor de Kerkvergadering alhier gelegd heb, en alhoewel ik u perawmlijk dit verzoek reeds bad toegestaan, zoo zijn er bij de Vergadering belangrijke zwaïqgheden gekomen, die haar dringend noodzakelijk toeschijnen, om uw verzoek te weigeren. De hoofdzwarigheid was deze, dat er bij de Vergadering slechts 15 personen bekend staan, dis eene Vrije Gereformeerde Kerk wenschen op te richten; en dat dus uw verzoek niet kan beschouwd worden gedaan te zijn uit naam eener Gemeente, te meer daar hier schriftelijke bewijzen zijn ingekomen, dat van die 15 personen twee, namelijk Roelof Janse, de Oude en Jonge, hunne namen hebben teruggetrokken, zeggende bij het teekenen hunner namen misleid te zijn. Het is dus uit hoofde dezer redenen dat uw verzoek óm de Kerk te mogen gebruiken tot het houden eener bijeenkomst op heden middag, bij dezen geweigerd wordt.

Namens de Kerkvergadering te Rustenburg, Eerwaarde Heer!

Uw Dienaar en Broeder, (Get.) D. VAN DER HOFF, Predikant.

En overmits geen huis groot genoeg was om de menigte te bevatten <de huizen zijn over het algemeen ook maar klein), was er geen andere raad dan maar de beste plaats onder den blooten hemel uit te zoeken. En deze vond men voor het huis van den heer Hanne, een onderwijzer der jeugd, die, hoewel niet deelende in de gemeenschap dezer gemeente, evenwel die plaats met alle. bereidvaardigheid afstond. (In-

Sluiten