Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En mag hierop zeggen, dat ik mij boven hem verwaardigd acht, daarin, dat ik niet meer naar u behoef te verlano-en in de verte, maar reeds onder u sta en u zie, ja wat meer zegt, aireede onder u menigmalen ben verkwikt en versterkt geworden door ons gemeenschappelijk geloof. En—dat nog veel meer zegt: Dat ik mij heden plechtig verklaar dehediening van Herder ei Leeraar onder U op mij te nemen, in den naam en kracht des Heeren

Alzoo hetgeen :in mij is, dat is volvaardig, om u ook, die inwoners, zijt van deze Republiek, het Evangelie des Koninkrijks Gods te verkondigen, opdat ik u ook eenige geestelijke gave mag mededeelen, ten einde gij versterkt en opgebouwd, ja uitgebreid wordt. En dit zij onze onderlingetroost, blijdschap en vreugde.

O, Vader! Uw Koninkrijk kome in den naam Uwes Zoons, onzes Heeren, door den H. Geest! Amen.

Dit sprak Zijneerwaarde, terwijl hij zijne oogen naar den hemel hield, en daarna .legde hij, zijnen linkerhand op den Bijbel, dien hij bij deze gelegenheid aan deze Gemeente tot eene gedachtenis vereerde, om op den predikstoel te kunnen gebruiken; met zijnen (linkerarm dan rustende op dien BijbeLstaande bij een klein tafeltje voor eene kleine tent, waarin de ouden van dagen zaten, sprak Zijneerwaarde diep getroffen in zijn gemoed, zooals men kon merken, weder op de volgende wijze:

Dus verklaar, ik ook heden, dat ik voor het beroep van Winburg zal bedanken en vooreerst niet tot Nederland denk terug te keer en.

En Geliefden! gelijk wij dikwerf door God als blinden geleid worden op wegen, die wij niet geweten en op paden die wij niet gekend hebben, zoo heeft de Heere hierin ook weer. getoond, dat Zijne wegen oneindig boven de onze verheven, zijn.

Wie had dat, voorkorten tijd zelfs, kunnen denken, dat wij elkander alzoo zouden zien,—en dat ,ik heden onder u den Herderstaf zoude opnemen! Ja, wie had dat, bij mijne aankomst, kunnen denken, dat ik onder u deze Kerkelijke organisatie zouden moeten stichten?

Dit werk is van den Heere geschied en het is wonderlijk in onze oogen!

En nu zeer geliefde Broeders en Zusters in den Heere! tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Heffen wij nu voorts tot Hem alleen oog en hart maar'op, en ons vertrouwen zij op den Heere onzen God, die hemel en aarde gemaakt heeft 1

B

Sluiten