Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2°. En wanneer de overheid ten gunste op ons verzoek mocht beschikken, da?/, van dezelve te verzoeken, dien grond ten voordeele van de Kerk te mogen gebruiken. Uw Hoogedele gelieve deze kennisgeving aan te merken als eene persoonlijke kennisgeving van'ons en daarmede handelen naar dat uwe wijsheid het goedvindt.

Hoogedele Heer!

Uwe, enz.,

(Get.) D. POSTMA, V.D.M., en ST. KRUGER, Ouderling.

Den 14den Februari hebben wij aan het Kerkbestuur het navolgende ingeleverd, ook eigenhandig door den Weleerwaarden heer Postma, in tegenwoordigheid der vijf ouderlingen zijner Gemeeente, aan den Weleerwaarden van der Hoep, terwijl leden zijnes Kerkeraads bij Zijneerwaarde zaten; misschien was het de Kerkeraadsvergadering:

Aan den Weleerwaarden Zeergeleerden Heer, den heer D. van der Hope, Predikant in de Zuid Afrikaansche Republiek.

Geven ondergeteekenden bij dezen uitdrukkelijk te kennen, dat zij wenschen beschouwd te worden als te behooren bij de Gereformeerde Kerk in de Zuid Afrikaansche Republiek, die in leer, dienst en tucht overeenkomt met de Gereformeerde Kerk van Nederland, zooals die zich te Dordrecht in 1618 en 1619 heeft geopenbaard.

En mits dezen bedanken voor de Kerkelijke gemeenschap onder uwe leiding,

(Hier volgden de namen.) En na de opgeschrevene namen :

N.B. Wij, Kerkeraad, zouden de boven opgeschreven personen verzocht hebben zeiven te teekenen, nadat wij ze hadden opgeschreven, maar zagen wel, dat dit eene bijna onoverkomelijke moeite zoude hebben gebaard, bij sommigen zelfs onmogelijk, en door den langen tijd, die daarvoor noodig was, ons buiten staat gesteld hebben, zoo spoedig als wij dit nu nog kunnen, de namen bij U Weleerwaarde in te dienen, daarom hebben wij besloten dezelve maar over te schrijven en door of van wege den Kerkeraad geteekend te certificeeren, vertrouwende, dat dit U Weleerwaarde, die den toestand dezes lands kent, genoeg zal zijn en verzoeken U Weleer-

Sluiten