Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■door eene buitenlandsche Commissie, heeft zij evenwel nog wel eens eene en andere gevoelige ervaring, die hare christelijke vrijheid bedreigt en haar menscheKjk recht zélfs krenkt.

Het is daarom des te meer dat de Gereformeerde Kerk zich bij dezen, bij vernieuwing aan de bescherming van uwe Hoog Edelheden nederig aanbeveelt.

Wij gevoelen geene behoefte hierbij drangredenen te voegen, naardien wij bovengemeld—de ondervinding hebben van de goede gezindheid onzer Hooggeachte Regeering.

Waarom wij met de Nederduitsch Hervormde Kerk op voorgestelde gronden niet kunnen vereenigen, geven wij uitdrukkehjk te kennen, en vertrouwen dat ook onze bezwaren door de Overheid wel zullen overwogen en geëerbiedigd worden.

Hetzij ons dan slechts geoorloofd hierbij te voegen de verklaring: Dat ons verschil geene eigenzinnigheid is, maar gewetenszaak, ons niet grondende op menschelijke inzettingen, maar op Gods heilig Woord en het voorbeeld der welbeproefde Gereformeerde Kerk van aloude dagen. En—den wensch dat ook wij alzoo God naar Zijn Woord ongehinderd mogen dienen in dezen lande, al zijn wij dan de minderheid. En hiermede bevelen wij ons Gode en aan Uwe Hoog Edelheden, als zijnde Gods dienaresse tot straffe dergenen, die kwaad doen, maar tot prijs dergenen, die goed doen.

Hoog Edele Heeren! Uwe gehoorzame Dienaren,

Namens bovengemelde Vergadering, (Get.) D. POSTMA, Pr seses.

ST. J. KRUGER, in 1. Scriba. Rustenburg, 1 Augustus 1859.

Het is de wensch en bede der Vergadering, dat de eenvoudige waarheid door elk worde gekend en geëerbiedigd, tot heerlijkheid van Gods naam en zaligheid veler zielen.

Dit geve God door Zijnen Heiligen Geest. Amen!

Namens de Algemeene Vergadering der Gereformeerde Kerk in de Zuid Afrikaansche Republiek, (Get.) D. POSTMA, Preses.

ST. J. KRUGER, in 1. Scriba. Rustenburg, den lsten Augustus 1859.

Voor afschriften conform, (Get.) D. POSTMA.

c 2

Sluiten