Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat wij al hebben ingezonden, zal zij ons kunnen kennen en vergelijken met Gods Woord en de Belijdenis en Constitutie der Oud Gereformeerden. En met deze hope zijn wij,

Hoog Edele Heeren!

Uwe gehoorzame Dienaren, enz."

: VHde Algemeene Kerkvergadering van de Gereformeerde Kerk in de Zuid Afrikaansche Republiek, den 19den October 1860, te Rustenburg.

Art. 6.

De Leeraar doet rapport van de kerkelijke samenkomst, die op verzoek van de Overheid te Pretoria is gehouden den 8sten September en leest hét voorstel van de Overheid, dat hun gedaan was, om met de Nederduitsch Hervormde Kerk van dit land te vereenigen.

En deze artikelen luiden als volgt:

"Wordt besloten op bovenstaande raadplegingen en mededeelingen door ons gehouden, als een laatsten stap en hoop, dat door des Heeren zegen, de scheuring in onze Kerk veroorzaakt, mag geheeld worden en den Weleerwaarden Heer D. Postma de volgende punten ter aanneming of verwerping voor te leggen:

1°. Dat Zijnweleerwaarde als Leeraar onzer Staatskerk zal beschouwd, erkend en aangenomen worden, indien Zijnweleerwaarde bereid is met de volgende punten overeen te stemmen. 2°. Het zal aan eiken Leeraar vrijgelaten zijn om zijne Gemeente te stichten, hetzij met Psalmen en Evangelische Gezangen of met elk afzonderlijk, na hun eigen gevoelen en geweten, doch er zal onder hen slechts een Kerkwet en Kerkbestuur bestaan. 3°. Wordt door de regeering gewaarborgd dat bij verlaten of afsterven van den Weleerwaarden Heer D. Postma hetzelfde recht tot het gebruiken van Psalmen en Evangelische Gezangen, als in het vorige artikel vermeld, aan Zijnweleerwaardes opvolger of andere Leeraren zal toegekend worden. 4°. En eindelijk dat alle Leeraren voor de Staatskerk dezer Republiek zullen moeten voldoen aan art. 20 en 23 der Grondwet, voor en aleer zij als zulken erkend worden."

Sluiten