Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit geschreven hebben uit onze Christelijke overtuiging ten beste van Land en Kerk.

En wij houden ons zeker dat men op deze wijze rechtvaardig en billijk zal handelen, naardien dan aan alle burgers gelijk en recht wedervaart.

Hoog Edele Heeren!

Uwe gehoorzame Dienaren, (Get.) D. POSTMA, V.D.M.

ST. J. KRUGER, } J. F. ROBBERTSE, f OuderP. VENTER, f lingen.

„ PH. ST SNLJMAN, 3

J. ST. POTGIETER, Diaken. Rustenburg, den 24sten Juni 1861.

P.S. De overige leden des Kerkeraads waren ditmaal niet tegenwoordig.

(Get.) D. P.

De gemeente hiervan kennis gekregen hebbende, heeft terstond begeerd hare handteekening daarbij te voegen. (Hetwelk dan ook terstond na de Vergadering is gedaan op een bijzonder stuk, door de manslidmaten, bijna 60. Velen waren naar het boschveld met hun vee.)

Art. 3.

Op voorstel van den Leeraar wordt besloten, ook in deze gemeente eene collecte te houden voor de noodlijdenden in Nederland door de jongste rivier-overstrooming.

Openbare Vergadering van den Kerkeraad en Gemeente Rustenburg, den 26sten Aug. 1861.

Art. 2.

Voorgelezen de navolgende stukken : 1°. Antwoord van de Overheid op onze laatste Memorie. " Den Eerwaarden Heer D. Postma, te Rustenburg.

Gouvernements Kantoor,

Pretoria, 6 Aug. 1861.

Eerwaarde Heer!

De Uitvoerende Raad heeft de eer U Weleerwaarde kennis te geven, dat hij beeft besloten om de Memorie,

Sluiten