Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 5.

De Algemeene Vergadering bepaalt het quorum dier Commissie op twee-derden van de leden.

Art. 6.

Wat de Commissie aan een persoon, die aangenomen wordt, jaarlijks zal beloven, moet de Algemeene Vergadering zelve te voren bepalen, want. dit zal afhangen van het vermogen der kas.

Art. 7.

De Commissie zal plaats, dag en uur bepalen om personen te examineren, die als sollicitanten zich aanbieden; en zes maanden te voren daarvan aan al de respectieve Gemeenten kennis geven, opdat belanghebbenden in de gelegenheid gesteld worden zich te kunnen aanbieden.

Art. 8.

Die zich als soUicitanten aanbieden, moeten lidmaten zijn van de Gereformeerde Kerk in de Transvaal en vertoonen attestatie van den Kerkeraad respectief, niet alleen behelzende eene gewone getuigenis van Kdmaatschap, maar ook bepaald:

lste. Eene aanprijzing van den persoon ter aanbeveling

bij de Commissie.

2de. Eene verMaring van zijne behoefte aan ondersteuning En een bewijs dat hij het admissie-examen met goed

gevolg heeft afgelegd.

Art. 9.

De Commissie zal den persoon, of zoo er meer sollicitanten zijn, de personen examineeren en bij meerderheid van stemmen beslissen tot de opname.

De Commissie zal kunde en aanleg beide en wel meest het laatstgenoemde in aanmerking nemen, en boven alles letten op rechtzinnigheid en vroomheid bij de personen.

Art. 10.

De persoon die opgenomen wordt, zal in zijne opleiding geheel behandeld worden als de andere studenten en is evenzeer als die aan de Schoolorde onderworpen.

Overigens staat hij onder een bepaald toezicht van de Commissie, die ook gerechtigd is van den alumnus, zoo dikwerf zij dat noodig acht, door een speciaal examen kennis van zijne vordering te nemen.

Sluiten