Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik Hem ter eere kan leven, en voor mij zeiven en anderen nuttig kan zijn, zonder benijd to worden door eene wereld, die slechts het ijdele zoekt."

En de jongeling keerde thans blijmoedig huiswaarts» en brak allen omgang met zijnen beschermer af, dien hij ook meer en meer in zijne ware gedaante als een slecht mensch leerde kennen, die hem tot lage oogmerken had willen gebruiken; en hij dankte den goeden Hemelsehen Yader, die hem nog bijtijds gewaarschuwd had, en hij gaf zich voortaan geheel aan deszelfs Vaderlijke leiding over.

Stil en nederig bewandelde hij voortaan zijn levenspad, en werd weldra in eenen werkkring geplaatst, waarin hij zeer veel nut stichtte, en die zich immer verder uitbreidde; doch hoe hoog hij in zijn volgend leven ook in eer en aanzien steeg, immer bleef zijn hart eenvoudig en ootmoedig: de Godsdienst bleef zijn steun en troost, en de Natuur zijne vriendin , in welker geopend boek hij dagelijks las en menige nuttige les uit hare schoone beelden, ontleende.

34.

Nu ik van den strijd der Natuur spreek, kan ik niet voorbij, met een enkel woord te gewagen van eene gedachte, die mij onlangs op eene eenzame nachtwandeling voor den geest kwam. Ik hoorde namelijk in de bosschen den uil zijn schel geluid verheffen; de vledermuis vloog ijlings voor mij heen; zoo menige wilde kever, zoo menige donkere nachtkapel,

Sluiten