Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

digen, is mij uit het volgende duidelijk gebleken. Ik wenschte gaarne te weten, of de bijen onder geenerlei omstandigheden eene tweede Koningin zouden dulden , en nam daartoe met eenen bijenhouder de volgende proeven. In den tijd, dat de bijen van hare oude stokken gejaagd worden, om nieuwe stokken te winnen, wordt er door deze diertjes veel jong volk aangewonnen, en vooral ook werk gemaakt van jonge Koninginnen.

Dit is natuurlijk: men heeft aan den moederstok de eigenlijke Koningin ontnomen, en slechts eenige dopjes achtergelaten, waarin de vorige Koningin eenige eitjes gelegd had; waren deze niet in den stok, dan gingen de bijen, die zonder Hoofd nooit te zamenblijven, uit elkander; zij zouden zijn als eene kudde schapen zonder hérder. Nu echter, nu zij weten, dat zij eene Koningin in de geboorte hebben» blijft het volkje getrouw bij elkander; zij zijn zoo ijverig in deze tusschenregering, alsof zij een' Koning hadden. Wie echter de teugels van het bewind voert, weet men niet: misschien de oudste ; misschien is ook hier de goede wil van allen datgene, wat\elke regering overbodig maakt. Zoo wachten zij den dag geduldig af, tot de nieuwe Koningin geboren wordt. Gewoonlijk komen er nu vier of vijf tegelijk. Deze worden echter, of terstond gedood , of, als zij eenigen aanhang krijgen, gaan zij zich aan het zwermen begeven.

Vreemd is echter, wat er plaats vindt, als men eenige zulke overbodige Koninginnen nit den eenen of anderen korf vergadert, en'haar op de volgende wijze in het leven tracht té honden.

Sluiten