Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioo lang duurt, totdat de volslagene meerderheid aan de eene of andere zijde blijkt, door den dood ran eene der beide Koninginnen.

Een ding is echter grootelijks te bewonderen., dat, ofschoon de Koningin met eenen grooten angel gewapend is en ook een vergifbuisje heeft, het bijna eene ongehoorde zaak is, dat zij er eenig gebruik Tan maakt. In tegendeel, hoe ook in de handen genomen, geplaagd en gefolterd, door hare verwijdering van hare kinderen, laat zij het liever tot elk uiterste komen, eer dat zij iemand steken zoude. Zoo mag men ook in dezen een' trek Tan wondere gematigdheid, Tan edele zelfopoffering, ja Tan Vorstelijke grootmoedigheid zien; zoo is misschien ook hierin de Heerscheres der bijen een Toorbeeld Toor eiken Vorst, hem wijzende, hoe elk kenmerk zijner daden eene zachte gematigdheid, eene edele zelfopoffering, eene Vorstelijke grootmoedigheid zijn moet; maar ook zoo alleen zou eene Monarchij het edelste bewind zijn, dat de wereld begeeren konde, en dan zeker ware de onderdaan en de Vorst zelf het gelukkigste; zoo wilde misschien de Eeuwigo Wijsheid ook in dezen het menschelijk geslacht eene les geven, die misschien op elke bladzijde harer heerlijke werken diep ingedrukt staat, maar niet overal den wijsgeerigen opmerker zoo duidelijk werd, als in deze zoo rijk begaafde dieren; in deze zamenleving, waar zich de hoogste kunst met den grootsten ijver, de trouwste naauwgezetheid met eenen onuitputtelijken moed vereenigt.

Zoo wilde de Eeuwige Liefde misschien van hare

Sluiten