Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een of ander lid der familie vertrokken zijn; want deze zonderlinge kleine honden schijnen zoo gevoelig van aard te zijn, dat ze in geen huis kunnen blijven, waarin ze een' vriend hebben verloren. Anderen verzekeren , dat de uil de functie van huisbewaarder bij den prairie-hond waarneemt, ja zelfs, dat hij , als nagenoeg dezelfde slem hebbende, het jonge goed leert blaffen en als huisonderwijzer wordt gebruikt.

Wat de ratelslang betreft, zoo kan niemand zeggen, wat zij in de belangwekkende huishouding dezer dorpelingen uitvoert. Er zijn er, die willen, dat zij eene bloote schuimloopster en afzetster is, en de eerlijke, doch ligtgèloovige prairie-honden leelijk van de huig ligt; één ding is zeker, namelijk, dat men haar nu en dan ontdekt heeft met eene jonge telg der familie in den bek, zoodat zij zich in het geniep beter te goed doet, dan men van eene paddenvreetster zou verwachten.

Alles, wat ik van den maatschappelijk en en politieken tóestand dier kleine dieren had hooren verbalen, deed mij met groote belangstelling het dorp naderen.

Ten ongelukke was het dien zelfden dag door eenige wachters bezocht geweest, dié zelfs een paar burgers hadden doodgeschoten. De geheele gemeente was dus grimmig boos; het scheen, dat men buitenposten had uitgezet; en toen wij naderden, meenden wij de piketten te zien inrukken, om alarm te maken ; waarop de omzigtige burgers, die aan den ingang hunner woningen gezeten waren, elk met

Sluiten