Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemoederen gepoogd had te verzachten; toen eindelijk eliqu eenen zachteren weg tot oplossing van Gods donker raadsbesluit in het zware lijden van den vromen job had aangewezen, toen verscheen de Heer zelf, en begon deze Redevoering vol majesteit, kracht en goddelijkheid; waardoor hij het twistgeding niet heslist ten voordeele.van den een' of anderen, maar alle gelgkelijk beschaamt, tot stilzwijgen noopt en met diepen eerbied vervult omtrent zijne eeuwig wijze en oneindig goede daden, die echter te diep zijn, dan dat een sterveling ze zou kunnen beoordeelen.

God legt hier niet uit, waarom *ob dit alles moest lijden, noch ook hoe dit met zijne wijsheid en goedheid overeenkwam: neen, de Allerhoogste voert hen alle in de diepte zijner wegen, leert hen uitroepen: «God is groot, maar wij begrijpen Hem niet!" ja, Hij toont hun het alles overtreffende van zijne werken in zulk een verheven licht; Hij teekent zijne daden met zulke ontzettende en majestueuse trekken , dat der stervelingen overmoed, in het beoordeelen van Gods daden, wel veranderen moest in een aanbiddend, eerbiedig zwijgen.

Maar het is den Allerhoogste in deze schoone Redevoering niet alleen daarom te doen, dat job en zijne vrienden Hem zwijgen; neen, Hij brengt hen door de zachtste beelden zijner liefde en trouw tot de overtuiging, dat, schoon al deze daden boven het begrip der menschenkinderen zijn, zij echter vol zijn van eene liefde en goedheid, die in gadeloos ontfermen slechts haar leven vinden; zoodat het hart van

Sluiten