Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Korring bragt, namelijk jezus, dien die Engelen reeds bezongen!

Alles bevat wonderbare spraak in het Koningrijk Gods. De hemelen verkondigen zijne eer. De morgensterren bezingen dezelve.

Ook in ons wone door het geloof dat zelfde zoeken, dat zelfde vinden!

5.

De twee Boomen in den Dof Gods.

In het midden van den heerlijken hof, waar de menschheid de dagen harer kindsheid doorbragt, lag een heuvel, die ver boven alle boomen uitstak, een heuvel, waarop al wat deze tuin schoons en liefelijks had, zich vereenigde. Daar bloeiden bloemen, die nooit verwelkten; daar verspreidden duizende bloesems de heerlijkste geuren ; daar zong het vogelenheir den morgenzang het bekoorlijkst; daar ontsproot de bron van den zilveren stroom, die den Hof Gods met zijne vruchtbare armen omvatte; daar waren de dieren des velds, daar was de mensch het liefst. Des avonds, wanneer de zon nederdaalde, en de Allerhoogste in bet suizen van eenen zachten wind in den Hof verscheen, was hier de tempel, waar de mensch tot zijnen Schepper naderde. Op den rustdag, waarop Jehova zelf gerust had van het scheppingswerk , rustte de mensch hier van zijnen arbeid, genoot hier de genoegens van den Sabbat, was hier in de nabijheid des Allerhoogsten.

Sluiten