Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZINNEBEELDEN m DROOMEN!

01

GODS OPENBARINGEN AAN DE AARTSVADERS.

De wijze , hoe de Eeuwige Wijsheid zich aan de Aartsvaders openbaarde, is in meer' dan éèn opzigt merkwaardig. Voor ons doel beschouwen wij slechts het zinnebeeldige, dat in de meeste der eerste openbaringen Gods gelegen is. Dit aanschouwen wij in de offerande iza&ks, in den droom jacobs en in zijnen strijd, in de droomen, die jozef droomde, en degene, die de ladder zijner toekomstige grootheid werden; al deze openbaringen Gods, tot op den brandenden braambosch van mozes, hebben eenig zinrijk beeld of verhevene gedachte in eenig kleed, en wel meest in een Natnurkleed, waardoor zij des Heeren wil aan den mensch openbaren, of zijne raadsbesluiten ontvouwen.

1.

De Offerande izaaks.

De offerande izaüks , als eene zinnebeeldige openbaring van Gods heiligen wil, opent de rij dier openbaringen Gods aan den mensch, in dewelke de Heer eenig kleed nam, waaronder Hij zijne heilige gedachte uitdrukte. Abraham , zijnen zoon zullende offeren, en trouw in deze beproeving volhardende,

Sluiten