Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

morrend Gods beproevingen verdraagt. Hoe anders moest het met ons zijn, met den in christus met God verzoenden Cristen! . Welke weg Gods zon hem te donker, te moeijelijk, te bang kunnen vallen? Helaas ! welk hart zal zich hier niet beschuldigen, en zeggen: » Zoo moest het wel zijn, maar het is niet zoo!" Wie, dan de Geest des Heeren, vermag zoo iets in eenig menschelijk hart te stichten ? (*)

2.

Jacobs Droom. Gen. XXVIII : 10—22.

Jacob , de jongste zoon van izaök en rebekka , vlugtte voor zijnen broeder ezau, wien hij het regt der eerstgeborenen op eene ongeoorloofde wijze ontnomen bad.

Gij weet het, hoe hij voor eene kleine broederlijke dienst in*de ure, waarin het hart van ezau zwak was, hem verleidde; gij weet bet, boe hij met zijne moeder den blinden vader bedroog.

Naauwelijks was het snoode werk verrigt, of de straf volgde op de misdaad. Jacob moest vlugten voor de bedreigingen zijns broeders. Zijne moeder moest haren zoon van zich afzenden, zonder hope hem immer weder te zien !

(*) Zie vooral hierover jebusalem , Betrachtungen, 3. Betr., 2. Abth., p. 32.

Sluiten