Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat zijn de schoenen anders,, dan onze aardsche, zondige gedachten! gaan zij met ons mede naar de heilige plaats, zoo ontheiligen zij dezelve. Hoe veel te minder behooren wij dan zondige daden te doen! Han toch komen wij niet alleen met schoenen aan onze voeten, maar ook met schoenen, die vuil .zijn van het slijk der goddeloosheid, hetwelk den vloer van Gods heiligdom geheel ontheiligt, en onze tegenwoordigheid gehaat maakt.

Mozes stamde van abraham , izaük , jacob , levi , kehatii en amram af. God noemt zich den God zijner Vaderen. Alles, wat ons van onze vaderen toekomt, is ons aangenaam: hun huis , hunne wapens, hunne geschriften. Hoe veel te meer ..echter hun God! Hoe zorgvuldig behooren de ouders te wezen, dat zij altijd heilige dingen verkiezen ! al hunne voorbeelden zijn zoo vele gedenkteekencn en beweegredenen voor hunne nakomelingen. — Welk eene gelukzaligheid is het, van vrome ouders geboren te zijn ! Zoo als er velen zijn , die onder de zonden hunner ouderen gedrukt gaan, zoo wordt de vroomheid van , anderen iji hunne kinderen .over duizend geslachten gekroond. God zegt niet: Ik was abrahams , izaüks en jacobs God, maar: Ik ben het. De Patriarchen leefden dus, al waren zij gestorven. — Geene langheid van tijd kan de ziel des reg.tvaardigen van God.scheiden. De ziel is slechts zooveel te onvergankelijker , als het ligchaam vergankelijker is; de eerste komt de gebreken van het laatste deel meer dan de helft te gemoct.

God kon zich ook niet zachter noemen, dan den

Sluiten