Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij daar voor zich zag, wel eenigen lichtstraal aanschouwd hebben, welke hem het Goddelijk bestuur zou hebben doen regtvaardigen? Zou hij, met de meeste wijsheid en kennis, voor dit alles niet gestaan hebben, gedrukt door de gedaohte: > Hoe, is dit, wat ik daar voor mij zie, afkomstig van dezelfde wijsheid en liefde, welke ik altijd in Gods wegen zag?"

Zou zijne ziel, door daizende twijfelingen geslingerd, nergens eenige vaste leiding, nergens eenige zekerheid vindende, niet als in wanhoop hebben moeten wegzinken ?

Ja, zoodanig eene verschrikkelijke vernieling moest dit in zijne ziel hebben doen ontstaan !

Maar keer nu tot de geschiedenis zelve terug, en zie, aan hare hand geleid, abbaham in deze ure dit alles beschouwen: hoe geheel anders wordt het dan!

Het was juist denvorigen dag, dat de Heer met twee Engelen tot abbaham was ingekeerd. Toen Hij hem verlaten zonde, sprak de Heer tot zich zeiven: > Zal Ik voor abbaham verbergen, wat Ik doe ? Neen , Ik ken hem toch!" En toen zeide de Heer: ■ Dewijl het geroep van Sodom en Gomorrka groot is, en dewijl hunne zonden zwaar zijn, zal Ik nu afgaan en bezien, of zij naar het geroep, dat tot Mij gekomen is, het uiterste gedaan hebben, en zooniet, Ik zal het weten!"

Welke nadrukkelijke woorden ! De Heer begeeft zich op weg, om de maat der zonden te zien van Sodom en Gomorrka, om hen naar deze mate te behandelen.

Sluiten