Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• Hij heeft door zijne kennis, door zijne alwetendheid het al doorschouwd. Hij weet, dat er geen tien regtvaardigen gevonden worden in dit oord; daarom kon Hij dit dal niet langer sparen. — Hij heeft geen vermaak in den dood des zondaars; maar de maat hunner boosheid is vol," zeide abbaham.

Diepe eerbied doordrong gewis zijne ziel bij deze gedachte, o! Datgene, wat in deze wereld eeuwig gemist wordt, onveranderlijke regt vaardigheid, zag hij nu in gindsche Hemelen. Reeds lang had abbaham de goddeloosheid van dit volk aanschouwd. Zijne ziel, die nooit het kwade zocht, maar altijd hei goede hoopte, had zich gegrondvest in deze hoop: dat er nog altijd eenige goeden onder gevonden zouden worden. Doch nu zag hij, dat zulks niet alzoo was, en hij geloofde in den Heilige, die in de Hemelen woont en der menschen wegen gadeslaat.

Maar hij zag ook, ten tweede, Gods langmoedigheid. Met hoeveel geduld had de Heer de goddeloosheid dezer menschen gedragen J Hoe 'groot was het geroep hunner zonden geworden ! Hoe hadden zij aHe wegen verlaten, welke nog goed waren, en alle zonden aan* gekleefd I

En nu zou Hij om tien regtvaardigen hen nog gespaard hebben. Zoo lang had de Heer gewacht, zoo lang hen gedragen, als er nog zoo vele onder hen waren; maar nu ook deze er niet meer gevonden werden, nu was de Goddelijke langmoedigheid vol, en de Heer kon niet langer wachten; zijné heiHgheid on regtvaardigheid vorderden van Hem, dat Hij niet langer de overmaat hunner zonden droeg. Zoo rigt

19

Sluiten