Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het opvolgen van een gevoel, door de omstandighe* den des oogenbliks opgewekt, en daarom gewoonlijk overspannen, overdreven en zelden lang van duur.

Regrvaardig is die man, die den kring zijner pligt, ten wel weet, denzelven vast en eng om zich heen bepaalt, en ook door niets uit denzelven gehragt wordt.

Regtvaardigheid en braafheid zijn goede beginselen ; edel zijn de drijfveren, welke door haar het hart verheffen; geoorloofd de middelen, welke hij gebruikt, die door haar bezield is, en het doel, waarnaar hij streeft, is datgene, dat nooit bedriegt.

Deze regtvaardigheid, zoo zij onder een volk woont, doet den een' met den ander' in handel en wandel eerlijk, trouw, waarheidlievend omgaan. Zij is het rigtsnoer, naar hetwelk de wetten gegeven, maar ook gehouden worden.

Zij is de wet zelve !

Zoo de Heer een volk wilde sparen om tien regtvaardigen, hoe zon Hij een volk zegenen, waar alles door deze schoone deugd gedreven werd, waar zij regtvaardigheid was.... voortspruitende uit de régtvaardigmaking des geloofsl

Ten vierde : Tot een eenwig gedenkteeken ligt nu nog in het oosten het dal Siddim, veranderd in de onvruchtbare Zontzee. Het leert ons het Godsbestuur kennen m hare wijsheid, langmoedigheid en regtvaardigheid.

Vooral schoon is daarom het gebruik, dat de heilige Schrijvers van deze gebeurtenis maken. Menigmaal is het^hun een middel, waarmede zij de volkeu

Sluiten