Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de hoogte staken; zijn ligchaam was donkerbruin, en sterk gespierd. Met draaijende oogen en den tooyerstaf in de hand, stapte hij deftig daarheen; terwijl hij, onder het uitbraken van al luider en luider wordende verwenschingen, tegen tapijten en wanden stiet, en met don tooverstaf de kamers en hoeken der bovenste en onderste verdieping, de eene na de andere, doorsnuffelde. Zijne berookingen met meel , zwavel en uijenschillen werden eindelijk zoo verstikkend , dat een geweldig hoesten zijne tooverformulieren dikwijls afbrak, en hij zich een paar malen door het rooken van eene pijp tabak weder moest verkwikken."

Het strijdt geheel tegen den geest der Oudheid in het algemeen, en inzonderheid tegen dien van Egl/Pte, wanneer men de uitdrukking, Hoofdst. VII: 15 : Dat is Gods vinger, verklaart: Dat is door God bewerkt, alsof de Wijzen zeiden, dat zij tot hier toe op aardschen bodem met menscheUjke middelen tegen ■ózes en aSboh gekampt hadden, en daarin tegen hen opgewassen geweest waren; dat nu echter God zou zijn opgetreden. Veeleer moet men dezelve aldus verklaren : Door Gods kracht hebben zij de overwinning behaald. Voorzeker schreven zij elohih (niet Jehova) hun vroeger gelukken ook toe; de geheele strijd was een strijd van God, Gen. XXX: 8, en juist; daarom moest hun tegenwoordig onvermogen van zulk eene groote beteekenis zijn.

Verder neme men nog in aanmerking, dat het hedendaagsche Psyllen-vrezen in Egypte in alle deelen in verval is. Het is uit zijnen natuurlijken zamenhang

Sluiten