Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den bodem der Natuur-Godsdienst, waarop het oorspronkelijk ontsproot, losgerukt. Het bevindt zich in een land, alwaar zelfs reeds de tegenwoordige verlichting op velerlei wijzen met hetzelve te voorschijn treedt, en deszelfs ongehinderde vrijheid stoort. Niets is dus natuurlijker, dan dat er zich bij den toestand van opgewondenheid veel kunstenarij inmengt, en dat er veel kwakzalverij onder loopt. Wat echter thans nog van die verrukkingen is overgebleven, is volkomen geschikt, om ons derzelver sterke spanning, waarin zij zich tijdens den bloei der Egyptische Godsdienst en van den Egyptischen Priesterstand bevond, aanschouwelijk te maken.

Het oordeel over het hedendaagsche Psyllen-vrezen, zoo als wij dat aantreffen bij de minst bevooroordeelde opmerkers, die hetzelve voorstaan, en zelfs bij dezulke , die veeleer genegen zijn tot een vooroordeel tegen hetzelve, leidt ons op het spoor ter verklaring van de omstandigheid, dat de Schrijver der Boeken van mozes zich zoo weinig bepaald over den aard en den oorsprong der werkingen, welke door de Egyptische Wijzen voortgebragt; werden, uitlaat. Was de zaak zoo eenvoudig, als gemeenlijk gedacht wordt, hetzij gewone goochelkunsten of ware wonderen, onder Gods toelating door de kracht van booze geesten beWerkt, dan:;*ou de Schrijver wel niet in gebreke gebleven zijn, daarover een oordeel uit te spreken. Baar nu echter het gebied, waarop zich deze daadzaken bevinden, zeer duister en moeijelijk is, ja zelfs bij de verstgevorderde wetenschap nog weinig grondig gekend wordt, ware het beter hij het'uiterlijke der

Sluiten