Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kleur aan; iets, waarvan de oorzaken nog niet voldoende zijn uitgevorscht. Le Père aIné zegt, in de Mémoire sur la ValUe du NU, in de Bescr., T. XVIII., p. 571 , dat het'water van den Nijl te Eaïro, bij de ontbinding, vijfmaal zuiverder bevonden is, dan dat der Seine bij Parijs; dat het dezen graad van zuiverheid echter alleen bezit, als de rivier begint af te nemen, en dat de nadeclige eigenschappen, die men 'aan hetzelve in den tijd, dat de wateren laag zijn en stilstaan, toekent, en die, welke men er aan toeschrijft, wanneer :-zij beginnen tc wassen:, schijnen voort te spruiten uit de tallooze menigte insekten, die de hitte daarin verwekt. De oorzaken, welke de reinheid des waters in de verschillende jaargetijden troebel maakt, zijn nog niet genoeg nagevorscht. De roode kleur ontstaat welligt uit aardachtige deelen, die de rivier uit Sennaar medevoert. Omstreeks Antes, volgens de sact, Abdollatiph, p. 346, noemen de inwoners het water, wannéér het deszelfs' grootste hoogte bereikt heeft, rood water, ha achmab. In het jaar 1673 werd de Nijl reeds in het begin van Julij rood, en behield de roode kleur tot in het einde van December , wanneer hij weder zijne gewone kleur aanneemt, vergel. hahtmanh , Egypte, hl. 128. In gewone jaren blijft het iFy^-water, ook dan, wanneer het groen en rood wordt, drinkbaar. Dat getuigt onder anderen sornihi , D. II, bl. 13, waar hij zegt : » Gedurende mijne reize heb ik met mijn gezelschap geen' anderen drank gehad, dan zuiver Nijl-water. Wij hebben het in alle getijden des jaars gedronken, zelfs wanneer het door de overstrooroing zoo met slib

Sluiten