Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verhaal volstrekt niets bepaalt aangaande den tijd der eerste plagen, dan vervalt, reeds om die reden, de door v. bohlen uitgesprokene stelling: » Naardien de Israëli ten in de maand Abib, juist met het Pascha, uittrokken, kunnen de meeste plagen, welke eerst in den nazomer plaats hebben, slechts naar eene onbepaalde kennis van het land ontworpen zijn," geheel en al. Hadden er echter zulke bepalingen plaats', dan zon daardoor aan te toonen zijn, hetgene de verhaler toch nergens staande houdt, dat die buitengewone voorvallen zich, wat den tijd betreft, aan de daarmede overeenkomende aansloten. Het tweede gestelde verschil grondt zich op vs. 25: » En zoo vérliepen er zeven dagen, nadat de Heer den vloed geslagen had." Doch men heeft geen regt, om hieruit te besluiten, dat die toestand des Nijls slechts zeven dagen geduurd heeft. Deze woorden moeten veeleer nog met de volgende verbonden worden, en er wordt alleen gezegd, dat zeven dagen na het begin der eerste plage, aangaande welker einde niets berigt wordt, de aankondiging der tweede gevolgd is.

Hoezeer het niet tot ons onmiddellijk doel behoort, willen wij hier toch kortelijk aanmerken, dat de • belagchehjke strijdigheid," welke men in dit verhaal ontdekken wil, als men vraagt: .Hoe konden de Egyptische Magi, nadat mozes reeds al het water rood gekleurd had, nog hetzelfde doen?" — met terzijdestelling van alle kunstige oplossingen, ligtelijk krachteloos gemaakt wordt, als men eenvoudig aanmerkt , dat die uitsluitende beteekenis van al (het water), waarop die strijdigheid geheel en alleen be-

Sluiten