Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen: , dat, indien mahomeb ran hetzelve gedronken had, hij God om de onsterfelijkheid gebeden zou hebben, ten einde altijd van dit water te kunnen drinken." Wanneer de Egyptenaars eene bedevaart naar Mekka, of eene andere reis ondernemen, spreken zij van niets anders, dan van het genoegen, dat zij zullen smaken, als zij bij hunne terugkomst weder iKyV-water drinken, enz. enz.; vergel. maillet, T. II, p. 103. Zeer juist zegt harhar, bl. 311, nadat hij deze omstandigheid bijgebragt heeft: .Wie nooit iets van de aangenaamheden van het il^V-water gehoord heeft, en niet weet, hoe veel de Egyptenaars daarvan gewoonlijk drinken, zal thans in de woorden van mozes: .De Egyptenaren zullen walgen, enz.," eenen nadruk vinden, dien hij te voren niet opgemerkt had. Zij zullen walgen van het water, dat zij anders hoven alle water in de wereld verkozen, waarnaar zij anders zoo gretig waren. Zij zuilen liever putwater drinken, hetwelk in hun land zoo onaangenaam is.

In vs. 15 luidt het: ,Ga tot farao in den morgenstond ; zie, hij zal uitgaan naar het water, ga hem te gemoet aan den oever des MJls." Hiermede komt overeen Hoofdst. VIII: 20: .Maak u morgenvroeg op en stel u voor farao, hij gaat uit naar het water." In beide plaatsen wordt de Goddelijke vereering voorondersteld, welke de Egyptenaren den JVijl.hewezen. Mozes moet farao met een' last tegenkomen van den waren God, dien hij op eene vermetele wijze wederr Streeft, juist daar hij voornemens is, den gewaande» God zijne dagelijksche hulde toe te brengen. In den eersten tekst blijkt dit oogenblik zooveel te juister gekozen te zijn, dewijl het gedreigde bewijs der

Sluiten