Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer natuurlijken afkeer dan schade; de muggen staken met hare stekels fijne wonden, die ontsteking verwekten ; de vliegen verhoogden dezen last op eene buitengemeene wijze; edoch, het leven van mensch of vee was tot nog toe niet aangetast. Zoo wonderbaar zijn^echter Gods wegen met den zondaar. God vermaant hem eerst; maar zich er tegen verhardende , berokkent hij zich de zwaarste straffen. De Reisbeschrijvers hebben weinig opmerkzaamheid aan de veeziekten in Egypte toegewijd. In de Description alleen vindt men eenige losse, verstrooide opgaven , die echter zeer aan het algemeene blijven hangen, waarbij men namelijk niet inziet, of er in Egypte ook aanstekende ziekten voorkomen, waarvan alle groote huisdieren op dezelfde wijs worden aangetast. In T. XVII, p. 126, wordt gezegd, dat de veepest van tijd tot tijd in de Delta met zulk eene hevigheid uitbreekt, dat men zich genoodzaakt ziet, nieuwe varren uit Syrië, of van de eilanden in den Archipel te laten komen. Pag. 62 wordt verhaald, dat eene ziekte, omstreeks het jaar 1786, het aantal varren zeer verminderd had, en men daarom sedert dien tijd begonnen had, zich van buffels, in derzelver plaats, tot het werk der bewatering van de landen te bedienen, waarbij men later zich gehouden heeft. Het moet den Egyptenaren bijzonder diep getroffen hebben, dat hun vee, op bevel van mozes, zoo verschrikkelijk geteisterd werd, dewijl zij vele dezer dieren als hunne Goden vereerden. Sommige doodden zij nooit; sommige beweenden zij bij derzelver dood. Maar zoo tast God de Volksafgoden het meest aan. Dat

Sluiten