Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verhoren aanschouwen wij Ben in de verduistering om het kruis , en in het liefelijk licht der Engelen bij de geboorte van den Zaligmaker! Duisternis enlicht dalen nog van boven neder op elk menschebjk leven, in elk menscbehjk hart, als kenmerken van Gods heilig ongenoegen en van zijne liefde.

TIENDE PLAAG. Het Sterven der Eerstgeborenen.

Als wij acht geven op den tijd, waarin de laatste plaag, het sterven der eerstgeborenen, voorvalt, alsmede op de omstandigheid, dat zij onmiddellijk op den chamsin volgt, kan het niet missen, of wij moeten, in hetgene mikdtoh, bl. 224, over de pest berigt, eene natuurlijke aanleiding tot deze plage vinden, hetzij dan dat de pest toen reeds aanwezig was, of dat eene andere verwoestende ziekte derzelver plaats vervulde. » De pest," zegt hij, .vertoont zich te Kaïro doorgaans tegen het einde van Maart, of in het begin van April. De aanstekende ziektestof (miasma) wordt alleen door beweging voortgeplant. Plaatselijke omstandigheden vermeerderen intusschen derzelver kwaadaardigheid, en zelfs de beerschende winden hebben grooten invloed. Kif' een' aanhoudenden chamsin neemt de pest vreesselijk toe, en veroorzaakt den daarvan aangetasten eenen spoedigen dood." Iets dergelijks berigt ook libe, Reize in Egypte, 1818, bl. 142: .Men hoopte (bij eene woedende pest) op eenen weldadigen invloed der nokla, of het wassen des Nijls, dat den 18'lc" Junij

Sluiten