Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laatste leerlingen gedaan heeft, door zijn beeld als hoogleeraar met grootsche trekken te teekenen.

Verwacht echter geene Uitweiding over mijne innige betrekking tot hem, op wiens omgang ik welligt kan toepassen, wat cato in cicero's boekje over den Ouderdom van zijne prijsstelling op quintus maximus getuigde , toen hij zeide: "ik genoot zijne gesprekken zoo begeerig, alsof ik reeds vermoedde, wat gebeurd is, dat er na zijnen dood niemand zijn zou, van wien ik onderrigt zou ontvangen." Verwacht ook geene herinnering van 't gene hij voor u geweest is, die de 'gelegenheid niet ongebruikt hebt gelaten, door het Godsbestuur u geschonken, om het onderwijs, in de welsprekendheid van zulk een buitengewoon redenaar te genieten. Maar wat hij voor u blijven, en hoe zijn voorbeeld tot u spreken moet, ofschoon hij gestorven is, en tot allen, die zich aan de Evangeliebediening wijden, dat zal ik trachten, naar de geringe mate mijner krachten, u voor den geest te brengen, door abraham des amorie van der hoeven te beschouwen als een voorbeeld van kanselwelsprekendheid*

Om uwe luisterende aandacht te verzoeken, zou beleedigend zijn, voor zooverre ik tot leerlingen spreek over een hooggeschat leermeester: en niet te rekenen op uw verschoonend oordeel, zou mij de vrijmoedigheid benemen, waarmede ik ben opgetreden,

Sluiten