Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ining het tooneel geworden, ik geloof niet dat hij in het treurspel zou overtroffen zijn: had hij het talent van een schilder ontvangen, zijn penseel zou kruisiging en hemelvaart, en Godsverschijningen op het doek getooverd hebben: tot redenaar bestemd moest zijne verhevenheid hem een geestelijk of kerkelijk redenaar doen worden, gelijk er slechts enkelen geweest zijn en in ieder tijdvak slechts enkelen schijnen te kunnen ontstaan.

Die verhevenheid was echter de populaire en blijkt reeds in zijne Inleidingen en vooral in zijne keus van tekst en onderwerp. Indien ik zeide, dat deze altijd gepast was voor de omstandigheden des tijds', de behoefte der Christelijke gemeente, den toestand der Vaderlandsche Kerk; ik zou slechts zeggen, wat, Gode zij dank! in onze dagen van de meeste predikers gelden kan. De keus van van der hoeven was daarin verheven te noemen, dat zijn tekst en onderwerp met de godsdienstoefening in verband stonden. Doorgaans behandelde bij algemeen bekende teksten, maar veelbeteekenend voor de dierbaarste belangen der hoorders, en dus behoorende tot de Godsopenbaring, den weg des heils in Christus, en wat verder het ware, het geestelijke leven betreft. Daar de'Bijbel voor twee derden geschiedenis bevat, oordeelde hij daarin een wenk te moeten zien om bij voorkeur geschiedkundige teksten te kiezen als den meest ge-

Sluiten