Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grond," dikwerf loutere spelingen des vernufts, in Duitschland door harms en DRa'seke op nieuw in zwang gekomen en elders nagevolgd, zoowel tegen den goeden smaak, den echt klassieken vorm en trant zondigen, als ten eenenmale strijdig zijn met die ware natuurlijke welsprekendheid, die vooral op den kansel wordt verlangd en gevorderd. Niet minder afkeuring verdienen die telkens wederkeerende trichotomièu en in 't algemeen die eindelooze verdeelingen en onderverdeelingen. — Daardoor wordt de gang der rede gestoord, hare eenheid verbroken, eene onaangename stijfheid en gedwongenheid aan de Evangelieprediking bijgezet; de aandacht van den eigenlijken inhoud, van de zaken afgeleid, en op den vorm, het geraamte der preek, gevestigd; en men heeft ten slotte weinig meer bereikt dan dat het geheugen der hoorders op een moeijelijke proef is gesteld."

Doch gij moet dit zeiven in zijn verband lezen, om te beslissen, of niet een menschkundig geschiedschrijver, ook waar hij de hooge verdiensten van andere predikers zal waarderen, bij het wijzen op de eenvoudige verdeelingen van van der hoeven, zal moeten getuigen: "Daarvan opzettelijk af te wijken werd in zijnen laatsten tijd geacht hoogere eischen der Homiletiek te bevredigen: maar het blijft uiterst moeijelijk te beslissen, of het niet eerder een noodzakelijk middel geweest is om opzien te baren en een

Sluiten