Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lioogeren lof te verwerven dan dien men met hem had moeten deelen!"

"Wees meester van de taal, gij zijl het van 't gemoed." Dat zeggen thans velen bildeedijk na, wanneer zij herinneren, dat de kracht der welsprekendheid in den stijl bestaat. En voorzeker die van van der hoeven bevestigt het mede. Hem komt de lof toe, dien hij aan chbysostomüs gegeven heeft wegens zijne verhevenheid van stijl: want de kunst om groote gedachten met weinige en eenvoudige woorden uit te drukken was hem natuur: vandaar dat de deftigheid hem niet verliet waar hij onderwerpen behandelde, die een lageren toon vorderen, en dat zelfs zijne eerste opstellen geheel vrij zijn van ijdele woordenpraal, gezochte sieraden en vernuftige spelingen. Rijkdom van phantasie schijnt ook minder zijn deel geweest te zijn dan fijnheid van opmerking om partij te trekken van de vruchten, die anderen aanboden, getrouwheid van geheugen om hunne gezegden te bewaren, en gemakkelijkheid om ze in zijn eigen gedachtengang op te nemen en in zijnen stijl in te weven. De tijd, waarin hij optrad, bevorderde zijnen aanleg tot het eenvoudig verhevene. Eene weelderige uitstorting van beelden en zwier van uitdrukkingen beschouwde men te behooren tot het tijdvak der gemaniëreerdheid, der rijkgegaloneerde kleeding en der

Sluiten