Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen zijn van den Drieëenigen God uitverkoren. Zij zijn niet alleen geschonken aan den Verlosser maar ook aan den Derden Persoon, om in den naam van Vader en Zoom in hen te werken, hetwelk zij noodig hebben j om deel te hebben aan den Middelaar en aan den Vader. De Derde Persoon neemt dat gewillig en met liefde op; en daar is in Hem bekwaamheid om dat te werken ; daar is eene volheid van genade in Hein om hen te vervullen met alle heilige gestalten, genaden, en bewerkingen, die zij noodig hebben. Hij geeft hun doorbrekende kracht van Genade. Wiet door kracht noch door geweld zal het geschieden , dat ik uw hart zal breken. maar door mij nen Geest zal het geschieden! Zach. XII. —

Daar zal alleen in uw hart overblijven, of het wel Sjtforiftuur tijk is, dat de Gekst, dat opgenomen heeft ? ik antwoord er op, het is Schriftuurlijk t' 1 Joh. V : 7. Daar zijn drie getuigen in den Hemel, daar ook de G&kst onder is; en dat is naar de uitkomst ondervonden waarheid te zijn. Het zou in de uitvoering niet zijn, was het in het bestek niet Efez. I' — Het wordt ondervonden. — 2' Het blijkt uit den Naam die de Heilige Geest draagt. Hij wordt genoemd de Getuige in den Hemel die getrouw is Openb. 111: 14. Daarbij komt de vereeniging van den Geest met hen, en van hen met den Geest, Het is geene vereeniging van het Wezen Gods, geene personele vereeniging; maar het is eene wonderlijke en onuitsprekelijke vereeniging. Alle vereenigingen zijn duister, maar deze overtreft ze allen. Hoe onuitsprekelijk en duister dat ze is. God maakt ze zoo klaar in prenten of afbeeldingen in Zijn Woord, dat gij moet zeggen : ik begrijp ze. Wat is het dan voor eene vereeniging? Als die van een inwoner in zijn eigen huis. Hij maakt hen ais tot een Goddelijken tempel, dien Hij gebouwd heeft 1 Cor. III; 6. Zij zijn eene woonstede Gods in den Geest.

Wilt gij nog meer die vereeniging zien door prenten, Ziet dan Joh. VI: 36. De Geest is het die levend maakt. Wilt gij nog eene prent hebben ? Neemt dan die van het Hoofd; dat door al de zamenbindselen,de vlugge geesten nederzendt, tot in het minste lid. 1 Cor. Xll: 11. Alle

Sluiten