Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den llaen November 1847 werd de I"" vergadering gehouden. Reeds den 10den Januarij 1848 openden wij onze eerste Breischool, niet op groote schaal, slechts in een kelder, met eene oude vrouw, die den Heere Jezus liefhad en, naar wij vertrouwen, nu in den hemel is.

Den 24sten April 1848 werd onze Bibliotheek geopend. Het begin was zeer klein. Wij openden -haar ten huize van een der Broeders. Wij verzochten ieder zijn boekenkast eens na te zien, en gij kunt denken, dat de fraaiste boeken niet werden weg gegeven. Het was een armoedige verzameling. En komt nu eens: hoeveel duizenden boeken ze telt, en hoeveel duizenden er in omloop zijn van eiken aard en soort, maar die toch allen op Gods woord gegrond zijn of er heen wijzen. Ons volk leest gaarne en gaf zijn geld om in Bibliotheken slechte boeken te halen. Wij meenden, dat zij veel gretiger onze boeken zouden lezen, die hun geen geld kosten. En waarlijk wij zijn in onze verwachting niet teleurgesteld, daar sedert de oprichting meer dan een millioen boeken uit onze Bibliotheek zijn afgehaald.

In 1849 openden wij onze eerste Zondagschool, wel met een klein getal kinderen; maar toch onze 3 takken waren ontstaan, en reeds in ons eerstvolgend jaarverslag konden wij wijzen op een vrucht der zondagschool, daar zij tot zegen was geweest voor een der leerlingen, en niet alleen voor het kind, maar ook voor den vader.

Maar de liefde is niet afgunstig. Wij dachten ook aan den nood der heiden wereld, zoodat er in 1850, den 4den December, eene Vereeniging tot bevordering der Zendingzaak onder alle heidenen tot stand kwam, ten doel hebbende om de leden bekend te maken met des heidens nood, en tot iedereen te zeggen: ook gij kunt bidden, ook gij kunt iets geven om de Zendingzaak te helpen bevorderen. Zoo brachten wij de gulden spreuk onzer vaderen in praktijk, dat eendracht macht maakt.

In 1851 wachtte ons een nieuw werk. Bij onze katechisatiën kwamen wij met vele personen in aanraking, die niet lezen konden. Ook eene andere geachte corporatie, de Vereeniging voor christelijk huisbezoek, deed door middel harer bezoekers dezelfde ervaring op. In

Sluiten