Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat zal de kracht in de toekomst voor deze Vereeniging moeten zijn, dit: dat de Geest Gods ons bestuurt en met ons medearbeidt, dat er in elk der bestuurs- en werkende leden zij een persoonlijk geloofsleven in de gemeenschap Gods; dan heeft deze Vereeniging de waarborg in zich zelve, dat zij nog een ander feest zal vieren. En zegt God eens ook van dezen boom: hij heeft zijn werk volbracht, er moeten weer nieuwe krachten komen, dat dan allen, die medearbeiden, getroost zijn einde kunnen aanstaren. Al de dingen bier beneden hebben een tijd, maar de hemelsche dingen hebben een eeuwigen duur. Ik zou daarom het laatste vers van uw Haleluja-lied eenigzins willen wijzigen en aldus de laatste regels lezen:

En alles wat God brengt tot stand, Blijft steeds gewrocht van 's Heeren hand.

Profeteeren kunnen wij niet; maar zoo gij, die de wortels zijt dezer Vereeniging, voedsel zoekt in God en Zijnen Zoon Jezus Christus door de gemeenschap des Heiligen Geestes, dan 'zal de Vereeniging meer en meer krachtig worden en des Heeren heerlijkheid zal in hare takken en vruchten zichtbaar zijn. Zoo zal het alles uitloopen tot eer van den nooit volprezen Naam onzes Gods en van Jezus. Christus Zijnen Zoon. Amen.

Zingen wij het 104e vers van Psalm 64.

De Voorzitter daarna den kansel beklimmende maakte bekend dat, Dr. a. kutpbk , Predikant bij de Hervormde Gemeente alhier, welke zich voorbehouden had de laatste redenaar te zijn, door lichte, ongesteldheid verhinderd te komen, staande de vergadering een bewijs gezonden had van zijne hartelijke sympathie in eenen brief, welken hij verzocht der vergadering voor te lezen.

Hij is van den volgenden inhoud:

Geliefde Broeders! Op Uw zilveren feest niet in Uw midden te kunnen zijn, is mij een gemis van levensvreugde; en het stemt mij droef, dat ik mijn gegeven belofte niet gestand kan doen, om in het midden der broede ren en zusteren een woord van sympathie en dank te spreken.

Sluiten