Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tusschen de benedenste kolommen: I

1. Evangelisatie. Mare. 16 vs. 15.

2. Zondagscholen. Ps 78 vs. 4. .

3. Bijbellezing voor Kinderen.

2 Tim. 3 vs. 15.

4. Catechisaties.

2 Petr. 3 vs. 18a.

5. Evangelisatie onder Zeelieden.

Ps. 107 vs. 23 en 31.

6. Evangelisatie onder Doofstommen. Jes. 35 vs. 6. '

7. Huisbezoek.

Hebr. 3 vs. 13.

8. De Bond van Vereenigingenter Verbreiding der Waarheid.

Ps 138 vs. 3 a.

9. Zusterkringen.

Matth. 25 vs 34 en 36».

10. Christelijke Leesbibliotheek.

Spreuk 4 vs. 5—7.

11. Breischolen.

Pred. 9 vs. 10.

12. Naaischolen.

Spreuk. 31 vs 10 a en 13.

13. Java-Comité.

Jes 43 vs. 6.

14. Vereeniging ter bevordering der Zendingzaak onder alle Heidenen. Ps. 86 vs. 9.

15. Amsterdamsen Kindergenootschap ten behoeve der Zendingzaak. Ps. 8 vs. 3 o.

16. Amsterdamsen Jongelieden-genootschap ten behoeve der Zendingzaak. Ps. 148 vs. 12 en 13.

Tusschen de bovenste kolommen:

1. Leerschool voor Volwassenen.

Spreuk. 19 vs. 24.

2. Zangschool. Ps. 92 vs. 2.

3. Christelijke Bewaarschool.

Mare. 10 vs. 14.

4. Dorcas-Vereeniging.

Hand. 9 vs. 39 4.

5. Logement te Huis.

Hebr. 13 vs. 2a.

6. Vereeniging te Haarlem.

Job. 8 vs. 32. 7 ■ Vereeniging te Zaandijk.

Spreuk. 23 vs. 13.

8. Evangelisatie te Loenen aan de Vecht.

Jes. 32 vs. 20 a.

9. Evangelisatie in Noord-Holland. 1 Tim. 2 vs. 32 en 4.

10. Vereeniging te Edam.

1 Joh. 3 vs 18 eu 19 a.

11. Vereeniging te Zaandam.

Joh. 18 vs. 374.

12. Vereeniging te Purmerend.

2 Cor. 13 vs. 8.

13. Zondagschool te Diêmerbrug.

Mare. 10 vs. 13 a.

14. Zondagschool te Sloten.

Mattb. 13 vs. 34.

13. Zondagschool te Sloterdijk.

Ps. 22 v». 31.

16. Commissie voor het Gebouw.

1 Chron. 28 vs. 10 a.

Is het wonder, dat velen op dit' alles een opmerkzamen blik vestigden, ja dat zelfs hier en daar in stilte de toon der bewondering werd gehoord: doet de Vereeniging zooveel! Allengs vulde zich het gebouw zóo, dat, niettegenstaande eene vergadering in de Schotsche kerk afleiding schonk, velen tè zeven ure geen toegang meer konden verkrijgen.

Met een blik op het verloopen tijdperk opende de President de vergadering en verzocht om te zingen Ps. 33 v. 1. Daarna las hij voor 1 Joh. 4, hetzelfde hoofdstuk dat bij de grondlegging der Vereeniging in de bewaarschool in de Plantage 11 November 1847 was gelezen, waarna Br. scheepmaaker voorging in het gebed. Hierop zong de vergadering Ps. 105 v, 2.

Sluiten