Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FEESTELIJKE SAMENKOMST met leerlingen der onderscheidene Zondag- en Breischolen,

IN HET GEBOUW IN DE ELANDSTRAAT, Dinsdag- 19 en Woensdag- 20 Nov., 's Av. te 7 ure.

Daar slechts een derde gedeelte der leerlingen, die van wege de Vereeniging onderwezen worden, in de Hersteld Evang. Luth. Kerk had kunnen plaats krijgen, was er door de Eegelings-Commissie besloten om de overigen op de beide volgende avonden in het gebouw in de Elandstraat te doen samenkomen. Euim 700 kinderen, behoorende tot de Zondagschool in de Elandstraat en op de Boom markt, alsmede tot de Breischolen, waren op den eersten avond tegenwoordig. Te zeven ure opende de President de vergadering met het laten zingen vaneen Psalmvers, waarna hij den 88ten Psalm las, en Br. bode voorging in het gebed.

De President begon met eene korte herinnering aan het ontstaan van de Zondagscholen der Vereeniging in Mei 1849. Toenmaals hadden die scholen vele tegenstanders, en waren er ook velen, die twijfelden aan haar welslagen. De verwachting was echter ver overtroffen, waarvan deze talrijke samenkomst tot getuige verstrekte.

Vervolgens verzocht de President Br. rode om eenige oogenblikken met de leerlingen der Zondagscholen te spreken. De talrijkheid der kinderen echter was hier een onoverkomelijke hinderpaal , waarom ook de President hem verving door in het algemeen eenige vragen te doen over den Bijbel, de voorzeggingen, de geschiedenis des N. Testaments, die allen goed beantwoord werden. Van tijd tot tijd zongen ook de kinderen zoowel figuraal als koraal. Het laatste was Ps. 84 v. 6.

Br. jaspers was nu zoo goed om uit zijn voorraad den kinderen het een en ander te vertellen, zoo mei betrekking tot het Godsbestuur, als de Zondagschool. Met blijkbaar genoegen werd dit door de kinderen aangehoord.

Nadat de President nog een enkel woord gesproken had, werd de samenkomst door hem met gebed en gezang gesloten.

De samenkomst met de kinderen der, overige Zondagscholen en Breischolen op Woensdag 20 November kwam geheel met die van Dinsdag overeen, waarom wij de beschrijving achterwege laten.

Bij het heengaan op de beide avonden ontvingen al de kinderen het boekje, getiteld: Mijn Feestgeschenk, en een koek. Dat zij nu vol blijdschap het gebouw verlieten, kan ieder lichtelijk begrijpen.

Sluiten