Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vecht, eenige ernstige woorden tot ouders en kinderen, en zongen de laatste nog eens het lied: Waar liefde woont, enz.

Na nog eene ernstige opwekking en gebed van den President werd deze samenkomst gesloten.

Aan al de ouders werd een opzettelijk daartoe vervaardigd Traktaatje ("Een woord aan Ouders enz.") uitgedeeld, alsmede een ander geschrift. Tot het laatste was de Vereeniging in staat gesteld door eene milde gift van 1100 boeken van Br. höveker.

Het Bestuur wenscht, dat alles op de ouders eenen goeden indruk moge achterlaten.

SAMENKOMST MET BESTUUR EN WERKENDE LEDEN

IN HET GEBOUW IN DE ELANDSTRAAT,

Zondag: 2* November, 's avonds te 6 ure.

Zooals de groote zaal van het Gebouw zich thans voordeed, was nog niet aanschouwd. Behalve dat de versieringen van vroeger waren gebleven, was er voor den katheder eene sierlijke tafel 'aangericht, in den vorm van een hoefijzer, die door zes candelabres, waarop waskaarsen stonden te branden, werd verlicht. Tusschen twee prachtige bnuquetten prijkte een overvloed van de schoonste sinaasappelen, terwijl brood, gebak, taarten, enz. de tafel overdekten. Voor het laatste hadden eenige zusters, Bestuurderessen, voor hare eigene rekening gezorgd, terwijl zich een zestal van haar den geheelen avond met het toedienen van het een en ander bezig hield. Op den katheder stond een prachtige candelabre met een zevental lichten, ter plaatse waar gemeenlijk Gods opengeslagen Woord ligt. Was zij niet een treffend zinnebeeld van de verlichting des H. Geestes, door welke alleen dal woord spreekt tot de harten van zondaren? Achter die tafel, dus voor den katheder, stond de zitplaats van den President. Ter wederzijden van hem vormden de leden van het Algemeen Bestuur een wijden kring, terwijl de overige zitplaatsen door Bestuurders der zijtakken werden ingenomen. Zoo verlicht (in het geheel waren 82 lichten ontstoken), zoo versierd met altijd jeugdig groen, scheen het eenvoudige Evangelisatielokaal in eene oostersche feestzaal herschapen, en ieder der aanwezigen gevoelde bij dit alles de waarheid Van het lied des dichters: het licht is voor de recht-

Sluiten