Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaardigen gezaaid, en vroolijkheid voor de oprechten van harte (Ps. 97 : 11); dient den Heer met blijdschap (Ps. 100). Wat vooral de aandacht trok was een groote koek, geschenk van den heer lindeboom, waarop het gansche gebouw in karton prijkte en die in de midden-opening der tafel was geplaatst; een gebouw, zoo eenvoudig en toch zoo doelmatig ingericht, dat het den stichters eere aandoet. En nu begon, na de komst van den President het eigenlijke feest. Wat er bij plaats greep en werd gesproken vindt gij hier in korte trekken terug.

Te half zeven ure werd deze samenkomst door den President geopend, met het zingen van het 1* en 2* vers van het bekende door Br. admiraal vervaardigde Feestlied:

't Is feest, zoo jublen wij te samen,

Wij vieren 't blijde zilvren feest! Geloofd, gedankt zij 's Heeren namen,

Hij is ons steeds tot hulp geweest. Ja, vijf en twintig jaar gedragen,

Door Hem, die met ons wezen zal; Wij willen Hem voortdurend vragen;

Getrouwe Heiland! blijf ons al.

Wees met ons, dierbre Heer en Koning!

Woon met Uw Geest in dit gebouw; Blijf in dit huis, in deze woning,

Wij pleiten op Uw liefde en tronw. De Waarheid zullen wij verbreiden,

Dat zij de lens van ons te saam, Vooral in deze droeve tijden,

De eer van Uwen grooten naam.

Na een welkomstgroet aan de Vergadering, werd gelezen Psalm 103 en ging Br. van blessen voor in het gebed. Daarna zong de vergadering Psalm 33 v. 1. Verder begon de President met te zeggen, dat men door deze plechtige bijeenkomst den werkende leden iets bijzonders wilde schenken, ook als erkenning voor hunne bewezene diensten. Hij dankte voor den goeden afloop der geheele feestviering, en herinnerde hoe de verloopen jaren bewijzen, wat men met kleine kracht vermag.

Aan de Begelings-Commissie werd door hem alle lof toegebracht.

Br. j. h. den olden jr., deelde mede, dat het honorair Lid des Bestuurs, Br. van middelhoven , thans* te Utrecht woonachtig, door drukke werkzaamheden verhinderd was een gelegenheidsvers te zenden. In vergoeding voor dit gemis las hij voor een vers, door dezen broeder gemaakt bij gelegenheid van het 6" jaarfeest der Vereeniging, Dec. 1852, waarop de President verklaarde, dat de Vereeniging aan de verwachtingen van Br. middelhoven beantwoord, ja die nog overtroffen had.

Met een kort kernachtig versje werd de dank aan de BegelingsCommissie door Br. jaspers beantwoord.

De onderwijzeressen der zondagschool op de Bibliotheekkamer vroegen vrijheid om den President een lied toe te zingen, op de wijze van het Hernhutters-Avondlied. Dit werd toegestaan en door hem met dankbetuiging beantwoord.

Sluiten