Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zóo wijd als zijd'. Haar God belijd'. Gij waart haar kracht, Gij waart haar macht, Gij hebt volbracht,

O Levenszon,

O Levensbron,

Wat Gg begon.

En met bet oog op den President:

Geef hem ziel- en geesteskracht,

En sterk hem in den strijd. Tot dat zijn werk hier is volbracht r

De kroon hem is bereid!

Dit laatste gaf den President aanleiding om zijne hoop voor de toekomst uit te drukken. Znlke jonge menschen leveren het bewijs, dat ook, na het uitsterven van het tegenwoordige geslacht, het der Vereeniging niet aan voorstanders zal ontbreken.

Br. bergman nam daarop het woord. Met het oog op de twee schilden, Evangelisatie en Jongelieden-Genootschap voor de Zendingzaak, bespreekt hij de Evangelisatie, verhaalt de geschiedenis der eerste Zondagschool in de Passeerderstraat, en hoe daardoor de Zondagscholen der Vereeniging zijn voorbereid. Verder wees hij op het groote getal Zondagscholen van heden, en drukte zijn wensch uit, dat de Evangelisatie voortdurend moge bloeien. Hij eindigde met eene opwekking tot geloof en verzoekt te zingen Ps. 145 v. 4.

Br. van der bom sloot zich aan den laatsten spreker met de woorden: "Die dit alles gebouwd heeft is God." Ook hij slaat den blik terug. Van de negen oudste Bestuurders zijn er nog zes over. Ook dit verdient opmerking. Hij noemt de Vereeniging een behulp in den nood der tijden, wekt op om gemoedigd voort, te gaan, en, gelijk men biddende begonnen is, zoo ook te eindigen. De toekomst moet vertrouwend worden tegemoet gezien, en bovenal, de broederlijke liefde blijve!

Br. de plan&ue verhaalde een bezoek, door hem gebracht in de kerk van St. Marie te Parijs, en beschreef de Zondagscholen, die daar gehouden worden. Hij wekte tot navolging. Ook herinnerde hij de woorden van Ds. cramer, uitgesproken in de Westerkerk (Zondag 2 Nov.): Veracht niet den dag der kleine dingen. De Vereeniging, uit kleine beginselen voortgekomen, moet dit op zich toepassen.

Br. admiraal van Bhede vergeleek vervolgens de geheele Vereeniging bij een spoortrein, waarvan de President en het Bestuur de stoommachine zijn. Na dat beeld te hebben ontwikkeld, beschreef

Sluiten