Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f 64.18. De arbeid dezer zusters wordt op hoogen prijs gesteld en verdient ondersteuning.

II. Christelijke Leesbibliotheek. — Deze bevat 4424 nummers groote Bibliotheek, door meerdere exempl. 8860 Ie zamen; 1202 nummers kleine Bibliotheek, door meerdere exempl, 2370; te zamen 11230 boeken, zoo gezond als beschadigd.

In dit jaar zijn gerekommandeerd 17B personen; van het begin af 6136.

In 440 huisgezinnen zijn thans 1057 boeken in omloop, behalve 1674 groote en 450 kleine op 16 plaatsen, waarvan 7 in en 6 buiten de stad en 3 op koopvaardijschepen.

Het grootste getal op eens afgegeven, was in Dec., 668; het kleinste in Juni, 385.

In het geheel zijn van de Hoofdbibliotheek afgehaald 12,207 boeken uit de groote, en 14,611 uit de kinder-Bibliotheek, te zamen 26,818 boeken; de elders gelezene bedragen bij benadering 12,233 uit de groote, en 5284 uit de kinder-Bibliotheek, te zamen 17,467, alzoo in het geheel in dit jaar gelezen 44,385, en van af het begin 1,023,764 boeken ter lezing afgegeven.

ni. Brei- en Naaischolen. — De tak Brei- en Naaischolen die op 10 Jan. 1848 zijne eerste Breischool opende, heeft er thans 6 te bearbeiden, waarvan de meeste met een dubbeltal kinderen, zoodat behalve de zes onderwijzeressen, steeds drie helpsters mede aldaar dienst doen. Doordien in het laatste jaar al de ingeschrevenen niet konden worden geplaatst, zal weldra een zevende school geopend worden. Dit zou reeds geschied zijn, indien het Bestuur voorspoediger ware geweest in het vinden van eene geschikte persoon.

520 leerlingen ontvingen op de bestaande scholen het onderrigt uit den Bijbel, benevens de breilessen.

Op de Naaischolen woonden 160 meisjes de lessen bij. Circa 700 is dus het getal dat bij afwisseling onderwijs in het ééae noodige ontving. Behalve de onderwijzeressen stond Br. c. jesse met zijn onderwijs op de Naaischolen steeds bij, en gevoelt het Bestuur hem daarvoor verplicht.

18 leerlingen hebben weder met lof haar ontslag ontvangen. Sedert de opening der 1* Naaischool, 5 Mei 1851, genoten ca. 700 meisjes het onderricht op de Naaischolen, van welke 186 na volbrachten leertijd de school verlieten. Een aantal bleef doorleeren tot het afleggen van belijdenis, en werd voorts als geschikte dienstmeisjes, naaisters of ter hulpe in de huisgezinnen werkzaam.

Van het onderwijzerespersoneel bedankte Zuster moes, sedert een aantal jaren in dienst van de Vereeniging. Wijziging in hare

5

Sluiten