Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maatschappelijke betrekking noopte haar dit ontslag aan te vragen, hetwelk het Bestuar haar met erkenning voor hare trouwe dienst gaf. In hare plaats werd aangenomen na behoorlijke aflegging eener proef, Zuster beeremans, die vroeger reeds op eenigszins gelijke wijze elders was werkzaam geweest.

Boekjes en traktaatjes werden mede bij gelegenheid uitgereikt. Staat der Brei-, en Naaischolen. 31 Ootober 1872.

SCHOLEN.

Linnen-Naaischool

(Gebouw Elandstraat) Wollen idem

(Geb. Elandstr., Benedenz.) Breischool N°. 1 ,

(Geb. Elandstr., Bovenz.). idem N°. 2

(Geb. Elandstr., Benedenz.). idem Nu. 3

(Boomstraat N°. 608). idem N°. 4

(O. Z. Voorburgwal, 1106).

idem N°. 5

(Bikkerstraat N°. 343).

idem N°. 6

(O. Z. Voorburgwal, 1106).

Totaal

1 November 1872.

1 Nov. 1871.

geplaatst tot

SlOct.1872.

totaal.

afgeschr. tot

310ct.l872.

staat op

310ct. 1872.

79 40 119 « 64 65

22 19 41 f 27 14

83 46 129 55 74 I

86 46 132 44 88

53 38 91 30 61

43 21 | 64 27 I 37

83 11 44 11 33

45 15 60 13 47

444 I 236 680 261 419

AANMERKINGEN.

* Van deze 54 « aren 19 overgeplaatst op de Linnen-Naaischool.

t Van deze 27 werden 18 met lof ontslagen.

Namens het Bestuur, J. BRAND, Secretari

Lijst van de loffelijk ontslagen leerlingen der Naaischool.

* ï.

* 2.

* 3. 4.

* 6.

* 7.

* 8. 9.

10.

oatharina johanna hanzen.. ,

agneta lddenhof

bregtje van becks

truitje van riessen

maria lucia snakenbroek

hendrtka molenberg anna maria numan.. .

jannetje eckhardt . . ,

wilhelmina bosch. . . ,

oatharina rijke

I

dient. Belijdenis afgelegd bij Ds. soheltema. » Leert bij Mr. griebltng (Ned. Herv.).

Haar vader acht haar nog te jong om belijdenis af te letreen.

Leert by Ds. van den oever.

Leert nog niet; het Bestuar zal moeite doen haar verder te doen onderwijzen door Jufvr. moen.

Leert bij Ds. kutper.

Leert bij Mr. griebling.

Leert nog niet; bet Bestuur zal er

ziuii meue oeiasien.

te huis. Leert bij Mr. kamerlino.

loraatuu .

Jnaaiien. r™ "« Mr- w- JES8E Jr-

Sluiten