Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheidenheid speurt ge dat krachtige volksleven, zooals het alleen in het hart van Holland's vrije burgers in vorige eeuwen heeft geklopt. — Maar nu, vergelijk daanneê Amerika's moderne steden, of wilt ge zoover niet gaan, een der moderne wijken, die men bij onze steden heeft aangebouwd. Denkt u te Berlijn, zoo ge het kent, en o! onberispelijk is de rechtheid dier lijnen, die van Unter-den-Linden naar de Leipziger strasse zuidwaarts loopen, om op volkomen evenredige afstanden door andere lijnen van even onkreukbare rechtheid doorsneden te worden, — schier volkomen gelijk is de vale kleur van het pleister waarmee in onze moderne „quartiers" huis aan huis bestreken is,— geen enkele afwijkende gevel stoort er de juiste symmetrie der gevellijnen, waarop deur en venster, kroonlijst en dakraam is aangebracht, — maar juist door die rechte straten en rechte hoeken en waterpasse gevels en eenvormige huizen, heeft al die moderne uitwas onzer steden iets dat u doodelijk afmat en verveelt. Gij moet er de straten nummeren en bij haar cijfer tellen, om niet te verdwalen in zoo karakterloos, zoo wezenloos een huizengroep. Of Kever nog, daar zijn geen huizen, maar blokken van woningen, die u eer aan gestichten van weldadigheid, of kazernen voor de troepen, dan aan woningen van vrije burgers denken doen. Och! het is in Berlijn en Wiesbaden zoowel als te Parijs de moderne Haussman's geest, die zelfs de gewijde aarde van Montmartre niet spaart, om maar met ongebroken straal den cirkelloop zijner boulevards te kunnen doortrekken. En wat men te Parijs uitvindt, aapt men te Brussel na, en over Brussel komt die geest dan ook in HoUand's steden spoken, en al de poëzie onzer steden verdwijnt, en al de grillige gevels vallen, en onder grauwe pleister dekt de truffel al de witte ruitjens om den rooden bouwsteen weg, en welhaast is ook uit Holland's steden alle verscheidenheid weggenomen en het pleit der eenvormigheid op het stuk van bouwtrant beslist.

Met het verschil van leeftijd gaat het even zoo. Weleer

Sluiten