Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een zelfde dak? Zonder een Hollandsen hart geen Hollandsen i huisgezin, en zonder dat geen Hollandsen vaderland, wie is j er die die waarheid weerspreekt? Wilt ge dus een volk blij- ( ven, zal ze vervuld worden de profetie, dat oud-Holland „weer groeien en weer bloeien!" zal', ja brandt u de gloed in de aderen, om een antwoord „a la Hollandaise" te geven, als ooit weer die „question hollandaise" mocht gesteld worden, laat „een eigen vorm voor het eigen leven!" dan de leus zijn, die vóór elk ander devies in uw banier geschreven staat. Houd het Hollandsen karakter dan in eere, drijf de volkszonden uit, maar blijf de volkszeden beminnen. Ja, Hollanders in echten zin, blijft dat M. H.! Doet uit uw midden weg die laffe zucht, om wat uit den vreemde tot u komt, bovenmatig te prijzen, en laat niet meer het merk van vreemden , maar van vaderlandschen oorsprong, voorkeur in uw schatting bezitten. Handhaaf oud-Holland's roem in het aanleeren van vreemde talen, maar laat er geen taal zijn, die ge liever spreekt, beter schrijft vooral, dan die schoone, rijke moedertaal, waarin Holland's volk alleen uit kan spreken, wat een Hollandsen hart gevoelt. Voed uwen geest niet enkel met wat in het buitenland gedacht is en gezongen, maar drinkt ook uit uw eigen dichters den stroom van Holland's leven in. Maak u niet door ouderwetschheid belachelijk, maar heb evenzeer te goeden smaak, te kuisch gevoel, gij dochters van Nederland! om u ooit te vertoonen in een uitheemsch gewaad, dat in Frankrijk's hoofdstad is uitgedacht door vrouwen, die de eer der vrouw niet meer verstaan. Zijn er onder u, die veel naar vreemde landen reizen, zij het dan niet om daar uw volksaard u te schamen, maar om als Hollanders uit te trekken, als Hollanders u te vertoonen, en met een hart dat voor ons Holland klopt, weer de grenzen van het lieve vaderland te begroeten. Zij de roemruchtige geschiedenis van het voorgeslacht u niet een monument van het verleden zijn, maar de stroomkaart van dat nationale leven, dat ge zelf indeade-

Sluiten