Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen weg blijft voortwandelen, koopt en verkoopt, eet en drinkt, trouwt en ten huwelijk geeft, — dat is inderdaad een van de onzaligste toestanden, die men zich denken kan. Zulk een tóestemmer staat verre weg gevaarlijker, dan de heftigste tegenspreker; want zijne ganscbe toestemming is een grootc, verschrikkelijke leugen, die met zijn geheele leven in tegenspraak staat.

Er zijn er ook, die de verschrikkelijkheid van hunnen weg toestemmen, en daarover zelfs eene zekere mate van bekommering gevoelen. Zij kunnen het niet tegenspreken, dat het met hunne ziel in de eeuwigheid kwalijk zal gaan, indien zij hun leven niet geheel en al veranderen. En zij hopen zelfs met een zuchtend hart, dat morgen, of overmorgen die noodzakelijke omwending bij hen geschieden zal, want de bewustheid van hunnen gevaarlijken weg, steekt hen bestendig als een verborgen angel in het hart. Maar bij al deze toestemming en bekommernis, komt hel maar immer niet tot het regte besluit en wordt bet punt van omkeeren van dag tot dag verschoven.- Ook dat is een onzalige, toestand, een staat van heillooze zelfmisleiding. Want hierdoor acht gij u zeiven een toestemmer te zijn, en gij zijt het niet. Ja gij stemt veel, zeer veel toe, maar niet genoeg. Gij acht u niet waarlijk, niet volkomen, niet hopeloos verloren. Er blijft voor u nog altijd eène mogelijkheid over, dat gij langs dien weg, dien gij bewandelt, op de eene of andere wijze, hoe dan ook, nog wel teregt zult komen. Dit punt van hoop, voor uzelven, in uwe zelfverblinding misschien verborgen, en waarvan gij u nooit duidelijk rekenschap geeft, is het geheime rustpunt, waarop uwe ziel nog altijd leunt en waarop gij al uwe bekommernissen, benevens uwe zonden, wellusten en begeerlijkheden, jaren en dagen aanhouden kunt.

Deze en dergelijke toestemmingen zijn het niet, die God verlangt, maar Hij begeert eene opregte, eerlijke instemming van het ganscbe hart, ten aanzien van de snoodheid, verachtelijkheid, vloekwaardigheid en verderfelijkheid der zonde, waarin uwe ziel leeft en zich beweegt. Ik kies hier opzettelijk de sterkste uitdrukking, omdat degene, die God in waarheid toestemt, ze niet te sterk vindt. Wie het hierin met God eens is, wordt bedroefd, verslagen en verschrikt over zich zeiven, omdat hij zich aan de schandelijkste en verachtelijkste bejegeningen tegen zijnen Maker en Weldoener van der jeugd af heeft schuldig gemaakt. Hij zoekt naar geene bedekking of vergoélijking, maar regtvaardigt God en verdoemt zich zeiven op alle punten van zijn leven, en bidt slechts dat er hoegenaamd niets van zijn werk worde te voorschijn gehaald, aangezien

Sluiten